ߒߞߏ ߞߊߓߋ߫ ߛߓߊߣߊ߲ – ߞߊ߲ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ Kan kouroundou (ߞߊ߬ߙߊ߲ ߣߌ߫ ߡߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߌ߲)

Course available for 726 days
Get course
ߛߙߍߘߍߦߊߣߍ߲ ߠߎ߬:
ߓߘߍ߬ߡߊ߬ߦߊ ߞߎ߲߬ߕߊ߮ : ߞߊߙߏ߫ 6
ߥߟߊ߬ߘߊ ߟߎ߬ ߦߙߌߞߊ: 32
فيديو: 14 H
ߞߊߓߋ: ߕߍߡߕߊ

ߞߎߡߊߘߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊߘߊ߲ߧߊ ߜߘߌ ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ ߞߊ߲ߞߋ ߡߊߞߊ߬ߙߊ߲߬ ،ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߎߡߦߊ ߣߌ߫ ߝߎ߬ߕߎ߲߬ߕߌ ߟߎ߬ ،ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߲ߓߏߟߏ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߒߞߏ ߘߐ߫ (ߒߞߏ – ߞߊ߲ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ).

ߟߊ߬ߓߌ߬ߟߊ߬ߟߌ ߝߙߍߕߍ: 52v2
ߟߊ߬ߓߌ߬ߟߊ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߞߊ߲ : ߒߞߏ ߸ߏ߬ ߡߍ߲ ߞߘߐ ߦߋ߫ (ߓߊ߲ߡߊߣߊ߲ ߺ ߡߊ߲߬ߣߋ߲߬ߞߊ ߺ ߖߎ߬ߟߊ ߺ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ߞߏ) ߘߌ߫.
ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߥߟߊ߬ߘߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߏ ߡߊ߬ :
(ߒߞߏ – ߞߊ߲ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ)
ߟߊ߬ߓߌ߬ߟߊ߬ߟߌ ߣߌ߲߬ ߧߋ߫ ߒߞߏ ߘߞߋ߬ߟߌ ߞߊߓߋ߫ ߛߓߊߣߊ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ،ߊ߬ ߦߋ߫ ߕߍߡߞߊߒߞߋ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߕߊ ߘߌ߫ ،ߊ߬ ߓߌ߲ߓߌ߲ߣߍ߲߫ ߞߎߡߊߘߋ߲߫ ߛߏ߯ߙߏߣߍ߲ ߠߎ߬ ߛߎ߲ ߟߐ߲ ߠߋ߫ ߞߊ߲߬ ߸ߊ߬ ߣߌ߫ ߦߟߍ߬ߡߊ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߞߊ߲ ߘߏ߫ ߦߋ߫ ߓߐ߫ ߟߊ߫ ߘߏ߫ ߡߊ߬ ߓߊߞߍ߫ ،ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߝߟߌ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߐ߫. ߞߊߓߋ ߣߌ߲߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߣߍ߲ ߞߐ߫߸ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ ߛߋߞߏߦߊ ߟߎ߬ ߓߊߓߋ߬ ߸ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߊ߬ߘߋ߲ ߓߍ߫ ߟߊ߬ߛߙߋ߬ߦߊ߬ߟߊ߲߬ ߝߙߍߕߍߡߊ ߘߏ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬.

ߌ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߟߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߌ߲߬ ߞߏ ߘߐ߫ ߕߎ߬ߡߊ߬ ߛߌ߫ ߸ߌ ߓߴߛߋ߫ ߊ߲ ߠߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߊ߫ ߞߊ߲߫ ߘߐ߫ ߊ߲ ߡߊ߫ ߡߍ߲ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߝߟߐ߫ ،ߦߊ߲߬ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߬

 

ߥߟߊ߬ߘߊ ߢߌ߲߬ ߠߎ߫ ߓߘߍ߬ߡߊ߬ߦߊ ߞߎ߲߬ߕߊ߮ ߦߋ߫ ߞߊߙߏ߫ ߅ ߟߋ߬ ߘߌ߫

 

ߘߊߡߌߣߊߟߌ

1
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߏߣߌ߲ 3
3 m
2
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߏߣߌ߲ 6
1 m
3
ߞߊ߲ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߦߋ߫ ߡߎ߲߬ ߘߌ߫ ؟ 520
15 m

Section

1
߁ ߛߌ߰ߘߊ ߝߟߐ ߞߊ߲ߠߊߘߌߦߊߟߊ߲ ߘߐߣߐ߰ߦߊ 521
2
ߛ – ߂ ߛߊ߬ߡߊ߲߬ߣߊ߲ ߟߊߣߐ߰ߦߊ. 522
14 m
3
ߛߌ߰ߘߊ ߛߓߊߣߊ߲ ߞߎߡߊߘߋ߲ ߦߟߍ߬ߡߊ߲ ߝߐߣߐ߲߮ ߓߟߏ߫ ߸ 523
15 m
4
ߛߌ߬ߘߊ ߣߊ߯ߣߌ߲ߣߊ߲ ,ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ 524
5
ߛߌ߬ߘߊ ߟߏ߯ߟߎߣߊ߲ 525
6
ߛߌ߰ߘߊ ߥߐ߯ߙߐߣߊ߲ ,ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲ 526
7
ߛߌ߬ߘߊ ߥߐߙߐ߲ߥߌߟߊߣߊ߲ ,ߞߊ߲ߠߊߘߌߦߊߟߊ߲ ߘߌߦߊߜߏߦߡߊ 527
11 m
8
ߛ. ߈ ߸ ߝߊ߬ߟߋ߲߬ߝߊ߬ߟߋ߲߬ߠߌ߲ 528
5 m
9
ߛߌ߰ߙߊ߬ߟߊ߲߬ ߠߊߞߢߊ ߣߌ߫ ߘߜߊߛߌߒߠߊ 529
11 m
10
ߟߊ߬ߓߋ߬ߟߊ߲ ߠߎ߬ 5210
11
ߛ. ߁߁߲ ߜߙߊ߬ߟߌ ߝߌ߬ߟߊ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ 5211
12
ߛ. ߁߂߲ ߞߊ߲ߠߊߘߌߦߊߟߊ߲ ߠߊߓߋ߭ 5212
13
ߛ. ߁߃߲ ߛߌ߬ߙߊ߬ߟߊ߲ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߝߐ߫ ߢߊ ߡߊߦߟߍ߬߬ߡߊ߲ 5213

Section

1
ߛ. ߁߄߲ ߘߊߘߐߣߐ߲߮ ߣߌ߫ ߝߐߢߐ߲߯ߞߐ ߝߙߍߕߍ ߟߎ߬ 5214
17 m
2
ߛ ߁߅߲ ߝߙߍߕߍ߫ ߂߲ ߘߊߘߐߞߎ߬ߙߊ߲߬ߣߍ߲ 5217
16 m
3
ߛߌ߰ߘߊ ߁߆߲ ߝ. ߇߲ ߘߊߘߐߘߊ߬ߙߏ߲߬ߣߍ߲ 5218
11 m
4
ߛ ߁߇߲ ߝ. ߁߁߲- ߘߊߘߐߖߛߐ 5219
14 m
5
ߛߌ߰ߘߊ ߁߈߲ ߝ. ߁߆ – ߘߊߘߐߞߐ߬ߣߍ߲ 5220
16 m
6
ߛߌ߰ߘߊ ߁߉߲ ߝ. ߁߉߲- ߘߊߘߐߕߐ߬ߦߐ߲߬ߣߍ߲ 5221
7
ߛߌ߰ߘߊ ߂߀ ߝ.߂߂ – ߘߊߘߐߡߛߐߣߍ߲ 5222

Section

1
ߛߌ߰ߘߊ ߂߁߲ – ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߕߊ߲ߓߏ߲ ߠߎ߬ 5223
16 m
2
ߛߌ߰ߘߊ ߂߁ ߣߐ߬ߞߊ߲߬ ߕߎ߮ 5224
18 m

Section

1
ߛߌ߰ߘߊ ߂߂ ߞߏߡߌ߲ ߕߏ߲ߘߋ ߟߎ߬ 5225
20 m
2
ߛߌ߰ߘߊ ߂߃߲ ߟߊ߬ߞߌߛߐ ߣߌ߫ ߟߊ߬ߛߊ߲ߘߌ 5226
14 m

Section

1
ߛߌ߰ߘߊ ߂߄߲ ߞߎߡߊ ߛߋ߲߬ߘߊ ߟߎ߬ 5227
13 M

Section

1
ߛߌ߬ߘߊ ߄߄߲ ߣߐ߬ߞߊ߲߬ ߕߎ߮ 5228
11 m

Section

1
ߛߌ߰ߘߊ ߂߅߲ ߥߟߊ߬ߘߊ ߞߎ߲߬ߘߏ߲ 5229
16 m

Section

1
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߏߣߌ߲ 11
5 m
2
ߟߊ߬ߓߊ߲
0 m

Be the first to add a review.

Please, تسجيل الدخوللترك تعليق