هل لديك سؤال؟
تم إرسال الرسالة. ߕߎ߲߯ / Fermer

ߒߞߏ ߘߞߋ߬ ߦߙߐ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߢߌ߬ߡߊ߲

Meilleur endroit pour apprendre l'alphabet de Nko

ߊ߲ ߓߍ߫ ߒߞߏ ߥߟߊ߬ߘߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߕߎ߬ߡߊ߫-ߏ-ߕߎ߬ߡߊ߬ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬߬ ߌ ߡߊ߬ߞߏ߬ ߡߊ߫ ߞߍ߫ ߦߙߐ߫ ߜߘߍ߫ ߕߊ߯ߟߌ ߟߊ߫ ߸ ߥߟߊ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߌ ߓߊ߯ߙߘߊ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߞߏߛߐ߲߬، ߒߞߏ ߛ. ߝ ߘߞߋ߬ߝߊ߬ ߓߟߏߡߊߞߊ߬ߣߍ߲ ߠߎ߫ ߘߋ߬ ߓߴߦߊ߲߬، ߌ ߡߊ߬ߞߏ߬ ߘߌ߫ ߟߐ߬ ߞߏ߫ _ߏ _ߞߏ߫ ߟߊ߫ ߒߞߏ ߘߞߋ߬ߟߌ ߘߐ߫ ߸ ߌ ߓߍߣߵߏ߬ ߓߍ߯ ߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߦߊ߲߬

Nous proposons des cours d'alphabet de Nko à tout moment, vous n'avez donc pas besoin d'aller n'importe où ou de quitter votre travail pour étudier. N'ko SF où les enseignants professionnels sont ici. Vous trouverez tout ce dont vous avez besoin pour apprendre le N'ko

تشغيل الفيديو

2737 +

ߕߘߍ߬ߒߘߐ߬ߟߌ ߟߎ߫ ߛߊ߬ߞߌ

Sac d'abonnement

ߛߙߍߘߍߦߊߟߌ

Inscription rapide

  ߌ ߕߐ߮ \ Nom

  ߢߎߡߍߙߋ߲ߞߏ߲ߘߏ \ E-mail

  Indicatif téléphonique

  ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲߫ ߝߙߍߕߍ \ Téléphone

  ߖߊ߯ߕߋ߫ ߸ ߊ߲ ߘߌߣߊ߬ ߓߌ߬ߟߊ߬ߢߐ߲߰ߡߊ ߞߴߌ ߝߍ߬ ߌ ߟߊ߫ ߕߟߋߜ߭ߑߙߊߡ ߞߊ߲߬
  Nous vous contacterons via l'application Whatsapp

  ߊ߲ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߖߐ߲߫ ߠߋ߬ ߘߌ߫

  Qui sommes-nous

  ߒ߬ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߒߞߏ ߛߏ߬ߓߌ߬ߟߊ߬ߞߎߣߎ߲ ߝߏ߯ߓߊ ߘߞߋߘߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߟߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߌ߲ ߢߊߓߐߟߌ ߡߊߛߐߟߌ ߞߊ߲ߡߊ߬ ،ߊ߬ ߣߌ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ߧߊ ߟߊߣߐ߰ߦߊ߬ߟߌ ߊߝߙߌߞߌߞߊ ߝߟߐ߫ ߦߋ߫ ،ߊ߬ ߣߴߊ߲ ߠߊ߫ ߘߐ߰ߘߏ߲ ߓߊߖߎߟߞߊ ߦߋ߫ ߒߞߏ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ،ߏ߬ ߘߐ߫ ߒߞߏߟߊ߲߲ߘߌ ߓߍ߯ ߣߌ߫ ߛߣߍ߫ ..

  Nous sommes la plateforme NKO SF pour fournir des solutions éducatives et faciliter la connaissance des Africains d'abord et notre principale préoccupation est l'alphabet de N'ko et nous accueillons également tous les amoureux de N'ko.

  ߘߍ߬ߞߙߎ \ l’équipe

  ߒߞߏ ߛ. ߝ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߘߍߞߙߎ

  MÉquipe Nko SF

  yaaco
  stm lms avatar15
  kalifa pic
  tessouge pic
  osman trare

  ߘߞߋ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߦߙߐ-ߐ-ߦߙߐ߫
  ߝߊ߲߬ -ߏ -ߝߊ߲߬ ߞߵߌ ߘߌߦߊ߫ ߸ ߌ ߞߊ߫ ߛߏ ߓߊ߬ ߗߋߘߊ ߓߊ߬ ߛߌߟߊ ߝߍ߬ ߓߊ߬ ߥߟߊ߫ ߝߏ߬ߘߏ

  Apprenez de n’importe où
  Où que vous soyez, de chez vous, au travail, dans la rue ou à la ferme

  ߌ ߘߞߋ߬ ߕߎ߬ߡߊ- ߏ – ߕߎ߬ߡߊ߬
  ߡߐ߰ ߛߌ߫ ߡߊߞߐ߬ߣߐ߲߬ ߞߎ߲߫ ߕߍ߫ ߸ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߞߍ߫ ߛߐ߱ߡߊ߬ ߥߟߊ߫ ߥߎ߬ߙߊ ߥߟߊ߫ ߛߎߝߍ߬

  Apprenez à tout moment
  Pas besoin d’attendre qui que ce soit, étudiez matin, soir ou nuit

  ߥߟߊ߬ߘߊ ߦߙߌߞߊ ߟߎ߫ ߘߊ߲߬ߠߊߕߍ߰
  ߌ ߓߴߛߋ߫ ߞߊ߬ ߞߎ߲߬ߕߊ߮ ߟߊߛߎ߬ߘߎ߲߬ߧߊ߫ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߌ ߞߟߊߓߎ ߣߴߌ ߝߙߍ ߡߊ߬

  Choisissez le nombre de leçons
  Vous pouvez raccourcir la période en fonction de votre activité et de vos loisirs

  ߌߟߋ ߘߋ߬ ߓߴߊ߬ ߟߐ߲߫ ߡߍ߲ ߘߌ߫ ߓߍ߲߬ ߌ ߡߊ߬
  ߕߎ߬ߡߊ ߣߌ߫ ߦߙߐ ߣߌ߫ ߟߏ߲ ߥߟߊ߬ߘߊ ߟߎ߬ ߦߙߌߞߊ ߘߐ߫

  Vous savez ce qui vous convient
  Heure, lieu et nombre de leçon quotidiens

  تشغيل الفيديو

  ߛߋ߲߬ߢߊ߬ ߕߋߟߌߡߊ߲߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߞߍ߫ ߛߴߌ ߘߴߊ߬ ߟߐ߲߫ ߊ߲ ߧߋ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߢߊ ߡߌ߲

  Faites un tour rapide pour savoir comment nous travaillons

  ߒߞߏ߫ ߞߊߙߊ߲ߕߊ ߛߊ߯ߘߊ ߟߎ߬

  Nos niveaux d'éducation Nko

  ߒߞߏ ߞߊߓߋ߫ ߝߟߐ (ߤߊߕߍ)​ Nko premier niveau
  ߒߞߏ ߞߊߓߋ߫ ߝߟߐ
  (ߤߊߕߍ)​
  7,500/5,500
  ߛߋߝߊ CFA
  Nko premier niveau
  (1)  HATTE
  ߞߊߙߏ߫ 5
  Durée 5 mois
  ߒߞߏ ߞߊߓߋ߫ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߞߊ߲ߡߊߛߙߋ​ Nko Deuxième niveau
  ߒߞߏ ߞߊߓߋ߫ ߝߌߟߊߣߊ߲
  ߞߊ߲ߡߊߛߙߋ
  7,500/5,500
  ߛߋߝߊ CFA
  Nko Deuxième niveau
  KANMASERE (2)
  ߞߊߙߏ߫ 5
  Durée 5 mois
  ߒߞߏ ߞߊߓߋ߫ ߛߓߊߣߊ߲ (ߞߊ߲ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ)​​ Nko troisième niveau
  ߒߞߏ ߞߊߓߋ߫ ߛߓߊߣߊ߲
  (ߞߊ߲ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ)​
  10,000/8,000
  ߛߋߝߊ CFA
  Nko troisième niveau
  (3) KAN KROUNDOU
  ߞߊߙߏ߫ 6
  Durée 6 mois
  ߒߞߏ ߞߊߓߋ߫ ߣߊ߯ߣߌ߲ߣߊ߲ (ߞߊ߲ߜߍ) Nko Quatrième niveau
  ߒߞߏ ߞߊߓߋ߫ ߣߊ߯ߣߌ߲ߣߊ߲
  (ߞߊ߲ߜߍ)
  17,500/13,000
  ߛߋߝߊ CFA
  Nko Quatrième niveau
  (4)  KANGI
  ߞߊߙߏ߫ 10
  Durée 10 mois
  ߒߞߏ ߞߊߓߋ߫ ߟߏ߯ߟߎߣߊ߲ (ߡߊ߲߬ߕߊ߰ߦߊ) Nko Cinquième niveau
  ߒߞߏ ߞߊߓߋ߫ ߟߏ߯ߟߎߣߊ߲
  (ߡߊ߲߬ߕߊ߰ߦߊ)
  12,500/10,000
  ߛߋߝߊ CFA
  Nko Cinquième niveau
  Mantaya (5)
  ߞߊߙߏ߫ 10
  Durée 10 mois
  ߒߞߏ ߢߍߞߎߡߊ ߞߊߓߋ Niveaud’introduction pour Nko
  ߒߞߏ ߢߍߞߎߡߊ ߞߊߓߋ
  (ߢߍߞߎߡߊ)
  0,00
  ߛߋߝߊ CFA
  Niveau
  d’introduction pour Nko
  YAKOUMA (0)
  ߞߊߙߏ߫ 3
  Durée 3 mois
  4.4/5

  ߡߐ߬ߟߐ߲߬ߦߊ߬ߟߌ ߟߎ߬

  Ce que nos étudiants pensent de nous

  Diarra Zakariya pic 1

  ߛߟߊߕߌ߯:
  ߖߊߞߊ߬ߙߌ߬ߦߊ߫ ߖߙߊ߬

  KONATE YACOUB

  ߛߟߊߕߌ߯:
  ߞߏ߬ߣߊ߬ߕߋ ߦߊ߬ߞߎߓ

  KONATE YACOUB

  ߛߟߊߕߌ߯:
  ߞߏ߬ߣߊ߬ߕߋ ߦߊ߬ߞߎߓ

  ߛߟߊߕߌ߯:
  ߌߓߙߊߤߌߡߊ ߞߏ߬ߣߊ߬ߕߋ߬

  rev man pic

  ߛߟߊߕߌ߯:
  ߎߛߑߡߊ߫ߣ ߖߊߟߏ߫

  ߛߟߊߕߌ߯:
  ߌߓߙߊߤߌߡߊ ߞߏ߬ߣߊ߬ߕߋ߬

  rev man pic

  ߛߟߊߕߌ߯:
  ߡߎߛߊ߫ ߞߊ߬ߣߎ߬ߕߋ߫

  ߸ ߘߊߓߏߟߞߊ

  ߛߟߊߕߌ߯:
  ߊߟߌߝߊ߫ ߡߎ߬ߢߎ߲߬ߣߍ߲߫ ߞߡߊ߬ߙߊ߫

  ߒ߬ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߛߏ߬ߓߌ߬ߟߊ߬ߞߎߣߎ߲ ߝߏ߯ߓߊ ߞߏ߲߬ߞߏ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߟߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߌ߲ ߢߊߓߐߟߌ ߡߊߛߐߟߌ ߞߊ߲ߡߊ߬ ،ߊ߬ ߣߌ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ߧߊ ߟߊߣߐ߰ߦߊ߬ߟߌ ߊߝߙߌߞߌߞߊ ߝߟߐ߫ ߦߋ߫ ،ߊ߬ ߣߴߊ߲ ߠߊ߫ ߘߐ߰ߘߏ߲ ߓߊߖߎߟߞߊ ߦߋ߫ ߒߞߏ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ،ߏ߬ ߘߐ߫ ߒߞߏߟߊ߲߲ߘߌ ߓߍ߯ ߣߌ߫ ߛߣߍ߫ ..
  ߊ߬ ߞߘߐ ߟߋ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ߞߊ߬ ߞߊ߲ ߘߐ߫ ߞߏ߫ (ߛߏ߬ߓߌ߬ߟߊ߬ߞߎߣߎ߲ ߝߏ߯ ߓߟߋߓߟߋ) ߞߎߡߊߘߋ߲߫ ߛߏ߯ߙߏߣߍ߲ ߠߋ߬ ،ߖߊ߲߬ߕߏ߫ ߞߍߣߍ߲߫ ߡߍ߲ ߘߐ߫ ߘߟߊߡߌߘߊߟߌ ߘߐ߫
  ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߟߐ߲ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߝߊ߰ߡߊ߬ߟߊ ߟߊ߫ ،ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߛߌߛߊ߲߬ ߊ߬ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߘߊ߲߬ߠߊߕߍ߰ ߟߊ߫ ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ ߓߟߏߡߊ߬ ߣߌ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ߬ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫
  ߊ߬ ߟߊߞߊ߬ߝߏ߬ߣߍ߲߫:
  ߓߙߎߞߌߣߊ߫ ߝߊ߬ߛߏ߫، ߡߊ߬ߟߌ߫، ߖߌ߬ߣߍ߫، ߜߋ߲ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ، ߜ߭ߊ߲ߓߌߦߊ߫، ߟߊߓߙߌߦߊ߫، ߖߌ߬ߣߍ߫ ߓߌ߬ߛߊ߬ߥߏ߬، ߣߌߖ߭ߍ߯ߙ ߕߟߋ߬ߓߋ، ߛߣߍ߬ߜ߭ߊߟߌ߫، ߛߙߊ߬ߟߏ߲߫
  ߠߊ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ߬ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߞߏߝߐߣߍ߲ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߘߊ߬ߕߍ߰ߓߐ߫ ߟߊ߫
  ߒߞߏ ߦߋ߫ ߕߐ߰ߡߊ߬ߛߙߋ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߛߌ߲ߘߌ߫ ߘߊ߫ ߣߊ߬ߒߞߡߊ߫ ߝߏߘߋ߫ ߛߟߏ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ ߞߊ߲ߕߍ߫ ߓߟߏ߫ ،ߞߊ߲ߘߎ߯ߟߐ߲ߘߐߦߟߊ ߣߌ߫ ߞߎߡߊߘߋ߲ ߣߌ߫ ߞߊ߲ߞߊ߲ߞߋߦߟߊ.. ߊߙߊߓߎߞߊ߲ ߣߌ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߓߊߓߋ߬ߓߊ߮.. ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߛߌ߲ߘߌ߫ ߟߋ߬ ߥߟߊߛߴߊ߬ ߘߌ߫ ߓߍ߲߬ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߘߝߊߢߊ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߞߙߍߞߙߍ߫ ߓߟߏߡߊ߬ ߞߵߊ߬ ߕߐ߯ߟߊ߫ ߞߏ߫ (ߒߞߏ) ߡߍ߲ ߞߘߐ ߦߋ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߞߊ߲ ߣߴߊ߬ ߞߊ߲ߓߏߟߏ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߞߏ߫ (ߒ ߞߏ߫)
  ߊ߬ ߞߊ߬ ߖߊ߬ߕߋ߬ߘߐ߬ߛߌ߯ ߝߊ߬ߛߏ߬ߟߊ߬ߞߊ ߏ߬ ߞߎ߲߭ߘߏ߲߬ ߁߉߄߉ ߟߊ߫
  .
  .

  .
  ߊ߲ߠߎ߬ ߞߍߕߐ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ߧߊ ߣߌ߲߬ ߘߌ߫ ߟߊ߫ ،ߊ߬ ߣߴߊ߲ ߓߍߣߊ߬ ߖߊ߬ߕߋ߬ߘߐ߬ߛߌ߯ ߝߊ߬ߛߏ߬ߟߊ߬ߞߊ ߣߌ߲߬ ߠߊߖߍ߲ߛߍ߲ߠߌ߲ ߘߊߓߊ߲߫ ߒ߬ ߡߙߌ߬ߘߌ߬ ߊߝߙߌߞߌߞߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫.. ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߎߢߊ߫ ߡߎ߬ߡߍ ߦߋ߫
  ߊ߲ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߒ ߞߏ߫: ߊߟߎ߫ ߣߊ߬ ߊ߲ ߧߋ߫ ߛߓߍߟߌ ߣߌ߫ ߘߟߊߡߌߘߊߟߌ ߞߍ߫ ،ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߟߐ߬ߟߌ ߝߍ߬
  ߞߊ߲:ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ߞߊ߬ ߞߊ߲
  ߊ߬ ߞߟߌߢߊ ߟߎ߬ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߛߌ߰ߦߙߐ ߡߊ߬ :ߓߊ߲ߓߊߙߊ߲ ،ߡߊ߬ߣߋ߲߬ߞߊ،ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ߞߏ ،ߖߎ߬ߟߊ
  ߕߐ߰ߡߊ߬ߛߙߋ ߟߎ߬ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߓߍߟߌ ߞߊ߲ߞߋߦߊ ߦߋ߫ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫ :ߒߞߏ
  ߞߊ߲ ߓߴߦߋ߲߬ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߦߙߌߞߊ߫،ߒ߬ߞߊ߬ ߛߓߍߟߌ ߕߐ߰ߡߊ߬ߛߙߋ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߛߌ߲ߘߌߣߍ߲߫ ߞߎߘߊ߫ ߟߋ߬
  ߞߊ߲ ߞߊ߫ ߛߌߦߊ߫ ߊߝߙߌߞߌ߬.. ߏ߬ ߦߋ߫ ߞߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ߧߊ ߟߊߖߍ߲ߛߍ߲ߠߌ߲ ߟߢߊߙߊ߲߫ ߠߊ߫ ߛߓߍߟߌ ߛߌߟߊ߫ ߝߍ߬.. ߏ߬ ߞߏߛߐ߲߬ ߝߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߢߐ߲߮ ߠߊߘߍ߬ ߞߊ߲߫ ߘߝߊߣߍ߲߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߊ߫..
  ߏ߬ ߞߍ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ߞߊ߬ ߞߊ߲ ߛߎߥߊ߲ߘߌ߫ ߘߊ߫.. ߞߊ߬ߕߎ߲߯ ߊ߬ߟߋ ߕߎ߲߬ ߦߋ߫ ߡߙߊ߬ ߞߍ߬ ߞߊ߲ ߣߌ߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ߞߊ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫.. ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߡߊ߫ ߓߐ߫ ߏ߬ ߢߊ ߡߊ߬ ߤߊߟߓߌ߬..
  ߒߞߏ ߕߐ߰ߡߊ߬ߛߙߋ ߢߌ߲߬ ߠߎ߫ ߓߍ߲߬ߣߍ߲߫ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߞߊ߲ ߓߍ߯ ߟߊߘߍ߬ߣߍ߲ ߡߊ߬ ߝߐߟߌ ߛߌߟߊ ߝߍ߬ ،ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߸ߛߌߞߊ߫ ߛߌ߫ ߕߴߊ߬ ߘߐ߫ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߋ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߝߎߟߋ߲ߠߊ߲ ߛߌ߲ߞߐ߲ߦߋߕߊ ߘߌ߫
  ߊߝߙߌߞߌ߬ ߕߍ߫ ߝߟߐߡߊ ߘߌ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߘߋ߬.. ߛ߭ߌ߯ߣ ߣߌ߫ ߤߌ߲߬ߘߌ߬ ߣߌ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߞߐ߲߰ ߘߴߊ߬ ߢߍ߫ ߓߟߏ ߏ߬ ߞߊ߲߬..
  ߌ ߘߴߊ߬ ߕߘߍ߬ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߞߊ߲߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߧߴߦߋ߲߬.. ߞߊ߲߫ ߛߘߍߡߊ߲߫ ߜߘߍ߫ ߓߍ߫ ߦߊ߲߬ ߣߌ߫ ߦߋ߲߬
  ߊ߲ ߓߊ߯ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߞߍ߫ ߊ߲ ߠߊ߫ ߞߊ߲ ߓߊߖߎߟߞߊ ߘߐ߫..
  ߏ߬ ߦߴߊ߲ ߞߍߕߐ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߕߎ߬ߡߊ߬ߘߐ߬ߦߊ ߣߌ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ߦߊ ߘߐ߬ߛߙߋ߬ߦߊ߫..
  ߏ߬ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ ߛߐ߬ߘߐ߲ ߣߴߊ߬ ߟߊߖߍ߲ߛߍ߲ ߘߌ߫ ߣߐ߰ߦߊ߫..
  ..
  ߊ߬ ߝߐ߫ ߊ߬ ߡߊ߫ ߢߌ߲߬ ߞߊ߬ ߘߏ߫ ߓߐ߫ ߞߎ߲߬ߝߌ߲߬ߧߊ߫ ߖߊ߬ߕߋߡߌ߬ߘߊ߬ߣߍ߲ ߗߡߍ߬ߘߐ߬ߦߊ ߟߊ߫ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߞߣߐ߫ ߘߍ߫ ؟

  Lire ici pour la version française

  Nous sommes la plateforme Sobilakunufuba pour fournir des solutions éducatives et faciliter la connaissance de l’homme africain d’abord et notre principale préoccupation est N’ko et nous souhaitons également la bienvenue à tous les amoureux de N’ko.
  Signification en langue mandingue (grande salle de sensibilisation) Le mot est composé et cela a été pris en compte dans la traduction
  Manding est le nom d’une région anciennement connue sous le nom d’Empire Manding et actuellement il peut être défini géographiquement dans les pays d’Afrique de l’Ouest
  Il Inclus:
  Burkina Faso, Mali, Guinée, Côte d’Ivoire, Gambie, Libéria, Guinée-Bissau, Niger, Sénégal, Sierra Leone ,
  Et certains pays limitrophes de ceux mentionnés ci-dessus
  Le N’ko est des symboles inventés par le génie Solomon Kanti, le monde des épisodes, de la prononciation et de la langue .. très bon en arabe et en français .. Créé pour s’adapter aux mots des langues africaines en particulier et il a appelé Nko et signifie en langue Mandingkaet ses dialectes (je dit) ..
  Et ce projet national a été achevé en 1949 ..
  Un exemple de ces symboles
  ߊߟߎ߫ ߣߌ߫ ߛߣߍ߫ ߛߏ߬ߓߌ߬ߟߊ߬ߞߎߣߎ߲ ߝߏ߯ߓߊ ߞߣߐ߫
  Veux dire
  (Bienvenue dans la grande salle de sensibilisation)
  et au monde entier .. Et nous fournirons ces connaissances et continuerons à diffuser ce projet national à notre nation africaine .. et au monde entier ..
  Écrivons, traduisons et continuons à construire
  Langue: Mandingka
  Son appellation localement: Banbaran, manenka, mandenko, djoula
  Les symboles et le système d’écriture sont appelés : N’ko
  La langue existe depuis des siècles, mais ce sont les symboles de l’écriture qui ont été nouvellement inventés
  L’Afrique a de nombreuses langues. C’est quelque chose qui entrave la diffusion des connaissances par écrit. Par conséquent, elles doivent se rencontrer dans une seule langue complète.
  Le Mandingka a été choisi parce qu’il était la langue dominante et commune et il l’est toujours.
  Les symboles N’ko conviennent à toutes les langues africaines en termes de prononciation et sont sans aucun doute la solution idéale pour eux
  Et l’Afrique n’est pas la première en la matière. Elle a été précédée de ce côté par la Chine, l’Inde et la France.
  Vous trouvez qu’il y a une langue officielle .. Et d’autres langues ici et là
  Quand nous apprenons dans notre langue principale ..
  Nous documentons l’histoire et la culture.
  Et le plus facile à obtenir et à diffuser des connaissances.
  ..
  N’est-il pas agréable que le taux présumé d’analphabétisme en Afrique diminue?!