ߟߊ߬ߓߌ߬ߟߊ߬ߟߌ ߟߎ߬

الترتيب حسب:
ߞߎߡߊߘߋ߲ ߠߎ߫ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߖߏ߮ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߛߎߡߊ߲ߧߊ ߡߊߞߊ߬ߙߊ߲߬ ،ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߲ߟߐ߲ߘߐߦߊ ߕߊ߯ߛߋ߲ ߒߞߏ ߘߐ߫ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߞߊ߲ߓߏߟߏ߲ ߠߎ߬ (ߒߞߏ – ߡߊ߲߬ߕߊ߰ߦߊ). ߟߊ߬ߓߌ߬ߟߊ߬ߟߌ ߝߙߍߕߍ...
ߖߊ߲߬ߝߊ߬ߣߍ߲
ߥߟߊ߬ߘߊ ߟߎ߬ ߦߙߌߞߊ 80
ߞߊߙߏ߫ 10
17,500 CFA 10,000 CFA
ߒߞߏ ߖߊ߲߬ߝߊ߬ߣߍ߲ ߞߊߓߋ
ߞߊߙߏ߫ 10
17,500 CFA 13,000 CFA
ߞߎߡߦߊ ߟߎ߬ ߛߏ߯ߙߏߟߌ ߜߘߌ ߟߎ߬ ߡߊߞߊ߬ߙߊ߲߬ ،ߊ߬ ߣߌ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߸ߊ߬ ߣߌ߫ ߜߘߍ ߟߎ߬ ( ߒߞߏ – ߞߊ߲ߜߍ ) ߟߊ߬ߓߌ߬ߟߊ߬ߟߌ ߝߙߍߕߍ: 53NK-NK ߟߊ߬ߓߌ߬ߟߊ߬ߟߌ ߞߍ...
ߖߊ߲߬ߝߊ߬ߣߍ߲
ߥߟߊ߬ߘߊ ߟߎ߬ ߦߙߌߞߊ 83
ߞߊߙߏ߫ 10
17,500 CFA 13,000 CFA
ߞߎߡߊߘߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊߘߊ߲ߧߊ ߜߘߌ ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ ߞߊ߲ߞߋ ߡߊߞߊ߬ߙߊ߲߬ ،ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߎߡߦߊ ߣߌ߫ ߝߎ߬ߕߎ߲߬ߕߌ ߟߎ߬ ،ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߲ߓߏߟߏ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߒߞߏ ߘߐ߫ (ߒߞߏ – ߞߊ߲ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ). ...
ߕߍߡߕߊ
ߥߟߊ߬ߘߊ ߟߎ߬ ߦߙߌߞߊ 32
ߞߊߙߏ߫ 6
10,000 CFA 8,000 CFA
ߒߞߏ ߛߓߍߘߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊߘߍ߬ߢߊ ߞߊ߲ߞߋ ߡߊߞߊ߬ߙߊ߲߬ ،ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߛߏ߯ߙߏߢߊ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߝߐߢߊ (ߒߞߏ – ߞߊ߲ߡߊߛߙߋ) ߟߊ߬ߓߌ߬ߟߊ߬ߟߌ ߝߙߍߕߍ: 51v2 ߟߊ߬ߓߌ߬ߟߊ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߞߊ߲ : ߒߞߏ ߸ߏ...
ߝߟߐߡߊ
ߥߟߊ߬ߘߊ ߟߎ߬ ߦߙߌߞߊ 122
ߞߊߙߏ߫ 5
7,500 CFA 5,500 CFA
ߒߞߏ ߝߟߐߡߊ ߞߊߓߋ
ߞߊߙߏ߫ 5
7,500 CFA 5,500 CFA
ߒߞߏ ߛߓߍߘߋ߲ ߠߎ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߌ߲ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߛߓߍߟߌ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߜߋ߲߬ߞߘߎ߬ߢߊ ߡߊߞߊ߬ߙߊ߲߬ ،ߟߊ߬ߓߌ߬ߟߊ߬ߟߌ ߣߌ߲߬ ߦߴߌ ߟߊ߫ ߛߊ߯ߘߊ߫ ߝߟߐ ߟߋ߬ ߘߌ߫ (ߒߞߏ - ߤߊߕߍ).
ߝߟߐߡߊ
ߥߟߊ߬ߘߊ ߟߎ߬ ߦߙߌߞߊ 65
ߞߊߙߏ߫ 5
7,500 CFA 5,500 CFA
ߒߞߏ
ߞߊߙߏ߫ 5
7,500 CFA 5,500 CFA
ߒߞߏ ߛߓߍߘߋ߲ ߠߎ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߌ߲ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߛߓߍߟߌ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߜߋ߲߬ߞߘߎ߬ߢߊ ߡߊߞߊ߬ߙߊ߲߬ ،ߟߊ߬ߓߌ߬ߟߊ߬ߟߌ ߣߌ߲߬ ߦߴߌ ߟߊ߫ ߛߊ߯ߘߊ߫ ߝߟߐ ߟߋ߬ ߘߌ߫ (ߒߞߏ - ߤߊߕߍ).
ߝߟߐߡߊ
ߥߟߊ߬ߘߊ ߟߎ߬ ߦߙߌߞߊ 28
ߞߊߙߏ߫ 5
7,500 CFA 5,500 CFA