ߊ߲ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߖߐ߲߫ ߠߋ߬ ߘߌ߫

ߒߞߏ ߛߏ߬ߓߌ߬ߟߊ߬ߞߎߣߎ߲ ߝߏ߯ߓߊ ߞߏ߲߬ߞߏ
ߟߥߊ߬ߟߌ߬ߟߌ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߣߌ߫ ߖߎ߬ߓߌ߬ߟߊ߬ߓߊ߮ ߦߋ߫ : ߊߓߑߘߎ߫ ߚߊߛ߭ߌ߯ߘ ߕߋߛߎߜ߭ߋ߫

ߒ߬ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߛߏ߬ߓߌ߬ߟߊ߬ߞߎߣߎ߲ ߝߏ߯ߓߊ ߞߏ߲߬ߞߏ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߟߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߌ߲ ߢߊߓߐߟߌ ߡߊߛߐߟߌ ߞߊ߲ߡߊ߬ ،ߊ߬ ߣߌ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ߧߊ ߟߊߣߐ߰ߦߊ߬ߟߌ ߊߝߙߌߞߌߞߊ ߝߟߐ߫ ߦߋ߫ ،ߊ߬ ߣߴߊ߲ ߠߊ߫ ߘߐ߰ߘߏ߲ ߓߊߖߎߟߞߊ ߦߋ߫ ߒߞߏ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ،ߏ߬ ߘߐ߫ ߒߞߏߟߊ߲߲ߘߌ ߓߍ߯ ߣߌ߫ ߛߣߍ߫ ..
ߊ߬ ߞߘߐ ߟߋ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ߞߊ߬ ߞߊ߲ ߘߐ߫ ߞߏ߫ (ߛߏ߬ߓߌ߬ߟߊ߬ߞߎߣߎ߲ ߝߏ߯ ߓߟߋߓߟߋ) ߞߎߡߊߘߋ߲߫ ߛߏ߯ߙߏߣߍ߲ ߠߋ߬ ،ߖߊ߲߬ߕߏ߫ ߞߍߣߍ߲߫ ߡߍ߲ ߘߐ߫ ߘߟߊߡߌߘߊߟߌ ߘߐ߫
ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߟߐ߲ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߝߊ߰ߡߊ߬ߟߊ ߟߊ߫ ،ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߛߌߛߊ߲߬ ߊ߬ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߘߊ߲߬ߠߊߕߍ߰ ߟߊ߫ ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ ߓߟߏߡߊ߬ ߣߌ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ߬ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫
ߊ߬ ߟߊߞߊ߬ߝߏ߬ߣߍ߲߫:
ߓߙߎߞߌߣߊ߫ ߝߊ߬ߛߏ߫، ߡߊ߬ߟߌ߫، ߖߌ߬ߣߍ߫، ߜߋ߲ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ، ߜ߭ߊ߲ߓߌߦߊ߫، ߟߊߓߙߌߦߊ߫، ߖߌ߬ߣߍ߫ ߓߌ߬ߛߊ߬ߥߏ߬، ߣߌߖ߭ߍ߯ߙ ߕߟߋ߬ߓߋ، ߛߣߍ߬ߜ߭ߊߟߌ߫، ߛߙߊ߬ߟߏ߲߫
ߠߊ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ߬ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߞߏߝߐߣߍ߲ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߘߊ߬ߕߍ߰ߓߐ߫ ߟߊ߫
ߒߞߏߦߋ߫ ߕߐ߰ߡߊ߬ߛߙߋ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߛߌ߲ߘߌ߫ ߘߊ߫ ߣߊ߬ߒߞߡߊ߫ ߝߏߘߋ߫ ߛߟߏ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ ߞߊ߲ߕߍ߫ ߓߟߏ߫ ،ߞߊ߲ߘߎ߯ߟߐ߲ߘߐߦߟߊ ߣߌ߫ ߞߎߡߊߘߋ߲ ߣߌ߫ ߞߊ߲ߞߊ߲ߞߋߦߟߊ.. ߊߙߊߓߎߞߊ߲ ߣߌ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߓߊߓߋ߬ߓߊ߮.. ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߛߌ߲ߘߌ߫ ߟߋ߬ ߥߟߊߛߴߊ߬ ߘߌ߫ ߓߍ߲߬ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߘߝߊߢߊ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߞߙߍߞߙߍ߫ ߓߟߏߡߊ߬ ߞߵߊ߬ ߕߐ߯ߟߊ߫ ߞߏ߫ (ߒߞߏ) ߡߍ߲ ߞߘߐ ߦߋ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ߞߊ߲ ߣߴߊ߬ ߞߊ߲ߓߏߟߏ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߞߏ߫ (ߒ ߞߏ߫)
ߊ߬ ߞߊ߬ ߖߊ߬ߕߋ߬ߘߐ߬ߛߌ߯ ߝߊ߬ߛߏ߬ߟߊ߬ߞߊ ߏ߬ ߞߎ߲߭ߘߏ߲߬ ߁߉߄߉ ߟߊ߫
.
.

.
ߊ߲ߠߎ߬ ߞߍߕߐ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ߧߊ ߣߌ߲߬ ߘߌ߫ ߟߊ߫ ،ߊ߬ ߣߴߊ߲ ߓߍߣߊ߬ ߖߊ߬ߕߋ߬ߘߐ߬ߛߌ߯ ߝߊ߬ߛߏ߬ߟߊ߬ߞߊ ߣߌ߲߬ ߠߊߖߍ߲ߛߍ߲ߠߌ߲ ߘߊߓߊ߲߫ ߒ߬ ߡߙߌ߬ߘߌ߬ ߊߝߙߌߞߌߞߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫.. ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߎߢߊ߫ ߡߎ߬ߡߍ ߦߋ߫
ߊ߲ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߒ ߞߏ߫: ߊߟߎ߫ ߣߊ߬ ߊ߲ ߧߋ߫ ߛߓߍߟߌ ߣߌ߫ ߘߟߊߡߌߘߊߟߌ ߞߍ߫ ،ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߟߐ߬ߟߌ ߝߍ߬
ߞߊ߲:ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ߞߊ߬ ߞߊ߲
ߊ߬ ߞߟߌߢߊ ߟߎ߬ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߛߌ߰ߦߙߐ ߡߊ߬ :ߓߊ߲ߓߊߙߊ߲ ،ߡߊ߬ߣߋ߲߬ߞߊ،ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ߞߏ ،ߖߎ߬ߟߊ
ߕߐ߰ߡߊ߬ߛߙߋ ߟߎ߬ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߓߍߟߌ ߞߊ߲ߞߋߦߊ ߦߋ߫ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫ :ߒߞߏ
ߞߊ߲ ߓߴߦߋ߲߬ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߦߙߌߞߊ߫،ߒ߬ߞߊ߬ ߛߓߍߟߌ ߕߐ߰ߡߊ߬ߛߙߋ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߛߌ߲ߘߌߣߍ߲߫ ߞߎߘߊ߫ ߟߋ߬
ߞߊ߲ ߞߊ߫ ߛߌߦߊ߫ ߊߝߙߌߞߌ߬.. ߏ߬ ߦߋ߫ ߞߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ߧߊ ߟߊߖߍ߲ߛߍ߲ߠߌ߲ ߟߢߊߙߊ߲߫ ߠߊ߫ ߛߓߍߟߌ ߛߌߟߊ߫ ߝߍ߬.. ߏ߬ ߞߏߛߐ߲߬ ߝߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߢߐ߲߮ ߠߊߘߍ߬ ߞߊ߲߫ ߘߝߊߣߍ߲߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߊ߫..
ߏ߬ ߞߍ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ߞߊ߬ ߞߊ߲ ߛߎߥߊ߲ߘߌ߫ ߘߊ߫.. ߞߊ߬ߕߎ߲߯ ߊ߬ߟߋ ߕߎ߲߬ ߦߋ߫ ߡߙߊ߬ ߞߍ߬ ߞߊ߲ ߣߌ߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ߞߊ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫.. ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߡߊ߫ ߓߐ߫ ߏ߬ ߢߊ ߡߊ߬ ߤߊߟߓߌ߬..
ߒߞߏ ߕߐ߰ߡߊ߬ߛߙߋ ߢߌ߲߬ ߠߎ߫ ߓߍ߲߬ߣߍ߲߫ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߞߊ߲ ߓߍ߯ ߟߊߘߍ߬ߣߍ߲ ߡߊ߬ ߝߐߟߌ ߛߌߟߊ ߝߍ߬ ،ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߸ߛߌߞߊ߫ ߛߌ߫ ߕߴߊ߬ ߘߐ߫ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߋ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߝߎߟߋ߲ߠߊ߲ ߛߌ߲ߞߐ߲ߦߋߕߊ ߘߌ߫
ߊߝߙߌߞߌ߬ ߕߍ߫ ߝߟߐߡߊ ߘߌ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߘߋ߬.. ߛ߭ߌ߯ߣ ߣߌ߫ ߤߌ߲߬ߘߌ߬ ߣߌ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߞߐ߲߰ ߘߴߊ߬ ߢߍ߫ ߓߟߏ ߏ߬ ߞߊ߲߬..
ߌ ߘߴߊ߬ ߕߘߍ߬ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߞߊ߲߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߧߴߦߋ߲߬.. ߞߊ߲߫ ߛߘߍߡߊ߲߫ ߜߘߍ߫ ߓߍ߫ ߦߊ߲߬ ߣߌ߫ ߦߋ߲߬
ߊ߲ ߓߊ߯ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߞߍ߫ ߊ߲ ߠߊ߫ ߞߊ߲ ߓߊߖߎߟߞߊ ߘߐ߫..
ߏ߬ ߦߴߊ߲ ߞߍߕߐ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߕߎ߬ߡߊ߬ߘߐ߬ߦߊ ߣߌ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ߦߊ ߘߐ߬ߛߙߋ߬ߦߊ߫..
ߏ߬ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ ߛߐ߬ߘߐ߲ ߣߴߊ߬ ߟߊߖߍ߲ߛߍ߲ ߘߌ߫ ߣߐ߰ߦߊ߫..
..
ߊ߬ ߝߐ߫ ߊ߬ ߡߊ߫ ߢߌ߲߬ ߞߊ߬ ߘߏ߫ ߓߐ߫ ߞߎ߲߬ߝߌ߲߬ߧߊ߫ ߖߊ߬ߕߋߡߌ߬ߘߊ߬ߣߍ߲ ߗߡߍ߬ߘߐ߬ߦߊ ߟߊ߫ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߞߣߐ߫ ߘߍ߫ ؟

Certifications

Google Certified
Microsoft Certified
Apple Certified