ߡߐ߬ߟߐ߲߬ߦߊ߬ߟߌ ߟߎ߬

ߒߞߏ ߞߊߓߋ߫ ߝߟߐ (ߤߊߕߍ) ߟߊ߫ ߡߐ߬ߟߐ߲߬ߦߊ߬ߟߌ

dfghdgh5

______

ߒߞߏ ߢߍߞߎߡߊ ߞߊߓߋ (ߢߍߞߎߡߊ) ߟߊ߫ ߡߐ߬ߟߐ߲߬ߦߊ߬ߟߌ

ߛߟߊߕߌ߯: gu

______

ߒߞߏ ߞߊߓߋ߫ ߝߟߐ (ߤߊߕߍ) ߟߊ߫ ߡߐ߬ߟߐ߲߬ߦߊ߬ߟߌ

ߛߟߊߕߌ߯: ߞߏ߬ߣߊ߬ߕߋ ߦߊ߬ߞߎߓ

ߒߞߏ ߢߍߞߎߡߊ ߞߊߓߋ (ߢߍߞߎߡߊ) ߟߊ߫ ߡߐ߬ߟߐ߲߬ߦߊ߬ߟߌ

ߜߊ߬ߕߌ߮ : Assetou Traore

ߒߞߏ ߢߍߞߎߡߊ ߞߊߓߋ (ߢߍߞߎߡߊ) ߟߊ߫ ߡߐ߬ߟߐ߲߬ߦߊ߬ߟߌ

ߛߟߊߕߌ߯: Diarra Zakariya

ߒߞߏ ߢߍߞߎߡߊ ߞߊߓߋ (ߢߍߞߎߡߊ) ߟߊ߫ ߡߐ߬ߟߐ߲߬ߦߊ߬ߟߌ

ߛߟߊߕߌ߯: ߞߏ߬ߣߊ߬ߕߋ ߦߊ߬ߞߎߓ

ߒߞߏ ߢߍߞߎߡߊ ߞߊߓߋ (ߢߍߞߎߡߊ) ߟߊ߫ ߡߐ߬ߟߐ߲߬ߦߊ߬ߟߌ

ߛߟߊߕߌ߯: Moulaye sacko

ߒߞߏ ߞߊߓߋ߫ ߝߟߐ (ߤߊߕߍ) ߟߊ߫ ߡߐ߬ߟߐ߲߬ߦߊ߬ߟߌ

ߛߟߊߕߌ߯: ߎߛߑߡߊ߫ߣ ߖߊߟߏ߫

ߒߞߏ ߢߍߞߎߡߊ ߞߊߓߋ (ߢߍߞߎߡߊ) ߟߊ߫ ߡߐ߬ߟߐ߲߬ߦߊ߬ߟߌ

ߛߟߊߕߌ߯: Madou Samake

ߒߞߏ ߞߊߓߋ߫ ߝߟߐ (ߤߊߕߍ) ߟߊ߫ ߡߐ߬ߟߐ߲߬ߦߊ߬ߟߌ

ߛߟߊߕߌ߯: Amadou Traore

ߒߞߏ ߢߍߞߎߡߊ ߞߊߓߋ (ߢߍߞߎߡߊ) ߟߊ߫ ߡߐ߬ߟߐ߲߬ߦߊ߬ߟߌ

ߛߟߊߕߌ߯: Amadou Traore

ߒߞߏ ߢߍߞߎߡߊ ߞߊߓߋ (ߢߍߞߎߡߊ) ߟߊ߫ ߡߐ߬ߟߐ߲߬ߦߊ߬ߟߌ

ߛߟߊߕߌ߯: ߌߓߙߊߤߌߡߊ ߞߏ߬ߣߊ߬ߕߋ߬

ߒߞߏ ߢߍߞߎߡߊ ߞߊߓߋ (ߢߍߞߎߡߊ) ߟߊ߫ ߡߐ߬ߟߐ߲߬ߦߊ߬ߟߌ

ߛߟߊߕߌ߯: ߡߎߛߊ߫ ߞߊ߬ߣߎ߬ߕߋ߫

ߒߞߏ ߢߍߞߎߡߊ ߞߊߓߋ (ߢߍߞߎߡߊ) ߟߊ߫ ߡߐ߬ߟߐ߲߬ߦߊ߬ߟߌ

ߛߟߊߕߌ߯: ߛߟߏ߬ߡߊ߯ߣߌ߫ ߞߋߕߊ߬

ߒߞߏ ߞߊߓߋ߫ ߛߓߊߣߊ߲ (ߞߊ߲ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ) ߟߊ߫ ߡߐ߬ߟߐ߲߬ߦߊ߬ߟߌ

ߛߟߊߕߌ߯: ߌߓߙߊߤߌߡߊ ߞߏ߬ߣߊ߬ߕߋ߬