ߒߞߏ ߞߊߓߋ߫ ߟߏ߯ߟߎߣߊ߲ – ߡߊ߲߬ߕߊ߰ߦߊ Mantaaya ( ߞߊ߬ߙߊ߲ ߣߌ߫ ߡߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߌ߲)

Course available for 726 days
Get course
ߛߙߍߘߍߦߊߣߍ߲ ߠߎ߬:
ߓߘߍ߬ߡߊ߬ߦߊ ߞߎ߲߬ߕߊ߮ : ߞߊߙߏ߫ 10
ߥߟߊ߬ߘߊ ߟߎ߬ ߦߙߌߞߊ: 80
فيديو: 43 H
ߞߊߓߋ: ߖߊ߲߬ߝߊ߬ߣߍ߲

ߞߎߡߊߘߋ߲ ߠߎ߫ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߖߏ߮ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߛߎߡߊ߲ߧߊ ߡߊߞߊ߬ߙߊ߲߬ ،ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߲ߟߐ߲ߘߐߦߊ ߕߊ߯ߛߋ߲ ߒߞߏ ߘߐ߫ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߞߊ߲ߓߏߟߏ߲ ߠߎ߬ (ߒߞߏ – ߡߊ߲߬ߕߊ߰ߦߊ).

ߟߊ߬ߓߌ߬ߟߊ߬ߟߌ ߝߙߍߕߍ: 54v2
ߟߊ߬ߓߌ߬ߟߊ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߞߊ߲ : ߒߞߏ ߸ߏ߬ ߡߍ߲ ߞߘߐ ߦߋ߫ (ߓߊ߲ߡߊߣߊ߲ ߺ ߡߊ߲߬ߣߋ߲߬ߞߊ ߺ ߖߎ߬ߟߊ ߺ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ߞߏ) ߘߌ߫.
ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߥߟߊ߬ߘߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߏ ߡߊ߬ :
(ߒߞߏ – ߡߊ߲߬ߕߊ߰ߦߊ)
ߟߊ߬ߓߌ߬ߟߊ߬ߟߌ ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߒߞߏ ߡߊߞߊ߬ߙߊ߲߬ߧߊ߬ߟߌ ߞߊߓߋ߫ ߟߏ߯ߟߎߣߊ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ،ߊ߬ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߊ߬ߘߋ߲߫ ߖߊ߲߬ߝߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ،ߓߊ߲ߓߊ߲߫ ߧߋ߫ ߞߍ߫ ߟߴߊ߬ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߞߎߡߊߘߋ߲ ߠߎ߬ ߛߎߡߊ߲ߠߌ߲ ߢߊߟߐ߲ ߠߋ߫ ߞߊ߲߬ ،ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߎߡߊߛߓߏ ߟߎ߬ ߓߛߏߟߌ ߣߌ߫ ߞߎߡߊߘߋ߲ ߠߎ߬ ߗߏ߯ߦߊ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲ ߸ߊ߬ ߣߴߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߥߟߏ߫ ߟߊ߫ ߞߘߐ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫. ߞߊߓߋ ߣߌ߲߬ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߞߐ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ ߛߋߞߏߦߊ ߟߎ߬ ߓߊߓߋ߬ ߸ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߊ߬ߘߋ߲ ߦߋ߫ ߟߊ߬ߛߙߋ߬ߦߊ߬ߟߊ߲߬ ߝߙߍߕߍߡߊ ߘߏ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߊ߫.

ߌ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߟߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߌ߲߬ ߞߏ ߘߐ߫ ߕߎ߬ߡߊ߬ ߛߌ߫ ߸ߌ ߓߴߛߋ߫ ߊ߲ ߠߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߊ߫ ߞߊ߲߫ ߘߐ߫ ߊ߲ ߡߊ߫ ߡߍ߲ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߝߟߐ߫ ،ߦߊ߲߬ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߬
—————: 13,498  XOF . (CFA Franc)

ߥߟߊ߬ߘߊ ߢߌ߲߬ ߠߎ߫ ߓߘߍ߬ߡߊ߬ߦߊ ߞߎ߲߬ߕߊ߮ ߦߋ߫ ߞߊߙߏ߫ ߁߀ ߟߋ߬ ߘߌ߫

 

ߘߊߡߌߣߊߟߌ

1
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߏߣߌ߲ 3
3 m
2
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߏߣߌ߲ 8
1 m
3
ߛߌ߰ߘߊ ߟߎ߬ ߘߊߕߐߡߦߊ߫ 541
4
ߡߊ߲߬ߕߊ߰ߦߊ ߦߋ߫ ߡߎ߲߬ ߘߌ߫؟ 542

ߛߌ߰ߘߊ ߝߟߐ

1
ߡߊ߲߬ߕߊ߰ߦߊ ߣߌ߫ ߞߊ߲ߜߍ 543
2
ߡߊ߲߬ߕߊ߰ߦߊ ߢߍߓߌߟߊ߫ ߞߏ ߟߎ߬ 544
3
ߡߊ߲߬ߕߊ߰ߦߊ ߢߊ߬ߞߏ ߟߎ߬ 545

ߛߌ߰ߘߊ ߝߌߟߊߣߊ߲: ߒߞߏ ߞߊ߲ߡߊߛߙߋ ߟߎ߬

1
ߒߞߏ ߞߊ߲ߡߊߛߙߋ ߟߎ߬ 546
2
ߘߝߊߢߊ ߣߌ߫ ߜߋ߲߭ ߘߊ߲߬ߕߍ߰ߓߐ 547
17 m
3
ߛߓߍߘߋ߲߫ ߞߎߡߟߊ ߟߎ߬ ߦߋߝߊߘߌ 548
8 m
4
ߦߋߝߊߘߌ ߢߣߊߡߊ߫ ߛߊ߬ߓߊ ߣߵߊ߬ߟߎ߬ ߝߐߢߊ 549
7 m
5
ߦߋߝߊߘߌ ߛߎ߯ߦߊ߫ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ 5410
16 m
6
ߦߋߝߊߘߌ ߛߎ߯ߦߊ߫ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ,ߕߐ߬ߟߊ߬ߕߎ߲߮ 1 5411
7 m
7
ߦߋߝߊߘߌ ߛߎ߯ߦߊ߫ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ,ߕߐ߬ߟߊ߬ߕߎ߲߮ 2 5412
7 m

ߛߌ߰ߘߊ ߛߓߊߣߊ߲: ߡߊ߲߬ߕߊ߰ߦߊ ߣߴߊ߬ ߘߐ߬ߞߏ ߟߎ߬

1
ߡߊ߲߬ߕߊ߰ߦߊ ߣߴߊ߬ ߘߐ߬ߞߏ ߟߎ߬ 5413
8 m
2
ߡߊ߲߬ߕߊ߰ߘߐ߬ ߝߋ߲ ߠߎ߬ ߝߊߙߊ߲ߝߊ߯ߛߌ 5414
12 m
3
ߞߎߡߊߘߋ߲ ߛߙߊߛߌ߰ ߢߊ ߟߎ߬ 5415
10 m
4
ߞߎߡߊߘߋ߲ ߛߙߊߛߌ߰ ߢߊ ߟߎ߬ – 2 – 5416
20 m
5
ߞߎߡߊߘߋ߲ ߛߙߊߛߌ߰ ߢߊ ߟߎ߬ – 3 – 5417
22 m
6
ߞߎߡߊߘߋ߲ ߛߙߊߛߌ߰ ߢߊ ߟߎ߬ – 4 – 5418
6 m
7
5419 ߥߟߊ߬ߘߊ ߛߓߊߣߊ߲: ߂߲/ ߡߊ߲߬ߕߊ߰ߘߋ߲
17 m
8
ߥ 3: ߂߲/ ߡߊ߲߬ߕߊ߰ߘߋ߲ – 2 – 5420
13 m
9
ߥ 3: ߂߲/ ߡߊ߲߬ߕߊ߰ߘߋ߲ – 3 – 5421
10 m
10
ߥ 3: ߂߲/ ߡߊ߲߬ߕߊ߰ߘߋ߲ – 4 – 5422
20 m
11
ߥ 3: ߂߲/ ߡߊ߲߬ߕߊ߰ߘߋ߲ – 5 – 5423
12
ߥ 4 : ߞߎߡߊߘߋ߲ ߠߎ߬ ߛߎߡߊ߲߫ ߢߊ 5424
20 m
13
ߥ 5 : ߡߊ߲߬ߕߊ߰ߦߊ ߟߊ߫ ߛߌߟߊ߫ ߛߎ߯ߦߊ߫ ߟߎ߬ 5425
24 m
14
ߡߊ߲߬ߕߊ߰ߦߊ ߟߊ߫ ߛߌߟߊ߫ ߛߎ߯ߦߊ߫ ߟߎ߬ – 2 – 5426
16 m
15
ߡߊ߲߬ߕߊ߰ߦߊ ߟߊ߫ ߛߌߟߊ߫ ߛߎ߯ߦߊ߫ ߟߎ߬ – 3 – 5427
15 m

ߛ 4:ߞߎߡߊߘߋ߲ ߛߎ߯ߦߊ߫ ߕߊ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߲ߡߊߛߙߋߞߏ ߟߌ߬ߤߟߊ

1
ߥߟߊ߬ߘߊ ߝߟߐ: ߕߺߐ߮ 5428
6 m
2
ߕߺߐ߮ – 2 – 5429
10 m
3
ߥߟߊ߬ߘߊ ߝߌߟߊߣߊ߲ : ߕߐ߮ ߟߎ߫ ߡߊ߲߬ߕߊ߰ߘߋ߲ 5430
17 m
4
ߥߟߊ߬ߘߊ ߛߓߊߣߊ߲: ߜߋ߲߬ ߝߌ߬ߟߊ߬ߡߊ ߡߊ߲߬ߕߊ߰ߘߋ߲ ߠߎ߬ 5431
10 m
5
ߥ 4: ߜߋ߲߬ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߡߊ ߣߌ߫ ߝߌ߬ߟߊ߬ߡߊ ߟߎ߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߕߐ߲ 5432
10 m
6
ߕߐ߲߫ ߝߟߐ: ߜߋ߲߬ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߡߊ ߕߊ – 2 – 5433
16 m
7
ߕߐ߲߫ ߝߌߟߊߣߊ߲: ߞߎߡߊߘߋ߲ ߜߋ߲߬ ߝߌ߬ߟߊ߬ߡߊ – 3 – 5434
10 m
8
ߞߎߡߊߘߋ߲ ߜߋ߲߬ ߝߌ߬ߟߊ߬ߡߊ ߟߊߓߙߊ߬ߣߍ߲ – 4 – 5435
14 m

ߛ 5: ߞߎߡߊߘߋ߲ ߛߎ߲ߞߎ߲ߦߊ߫ ߢߊ ߣߴߊ߬ ߓߌ߬ߟߊ߬ߒߘߐ߬ߦߊ߬ ߢߊ

1
ߞߎߡߊߘߋ߲ ߠߎ߬ ߢߊߝߐ ߘߐ߫ 5436
9 m
2
ߥ 1: ߞߎߡߊߘߋ߲ ߛߎ߯ߦߊ߫ ߕߊ߲ ߠߎ߫ ߞߊ߲߬ߝߐ ߊ߬ߟߎ߬ ߛߎ߲ߞߎ߲ ߡߊ߬ 5437
12 m
3
ߥߟߊ߬ߘߊ ߝߌߟߊߣߊ߲: ߞߎߡߊߘߋ߲ ߕߎ߲ߞߎ߲ ߠߎ߬ 5438
15 m
4
ߥߟߊ߬ߘߊ ߛߓߊߣߊ߲: ߞߎߡߊߘߋ߲ ߝߐߛߎ߲ ߣߌ߫ ߝߐߓߏߟߏ߲ 5439
12 m
5
ߥ 4: ߞߎ߲߬ߞߎ߬ߘߎ߲߬ ߣߙߊߕߊ ߡߊ߲߬ߕߊ߰ߘߋ߲ ߣߴߊ߬ ߞߊ߲ߡߊߛߙߋ 5440
9 m
6
ߥ 5: ߞߎ߲߬ߞߎ߬ߘߎ߲߬ ߞߘߐߡߊߡߌ߬ߘߊ߬ߓߊߟߌ ߣߙߊ߫… 5441
28 m
7
ߥ 6: ߞߎ߲߬ߞߎ߬ߘߎ߲߬ ߞߘߐߡߊߡߌ߬ߘߊ߬ߓߊߟߌ ߣߙߊ߫…(ߝߐߛߎ߲) 5442
7 m
8
ߥ 7: ߞߎߡߊߘߋ߲ ߜߋ߲߬ ߞߋߟߋ߲߬ ߢߍߣߙߊߡߊ ߟߎ߫ ߡߊ߲߬ߕߊ߰ߘߋ߲ 5443
14 m
9
ߥ 8: ߢߍߣߙߊߡߊ ߘߎ߲߬ߘߎ߬ߡߊ߬ ߡߊ߲߬ߕߊ߰ߘߋ߲… 5444
16 m
10
ߢߍߣߙߊߡߊ ߘߎ߲߬ߘߎ߬ߡߊ߬ ߡߊ߲߬ߕߊ߰ߘߋ߲… 2 – 5445
34 m
11
ߥ 9: ߞߎߡߊߘߋ߲߫ ߜߋ߲߬ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ ߞߐߣߙߊߡߊ… 5446
15 m
12
ߥ 10: ߛߎ߲ߞߎ߲ ߞߊ߲ߡߊߛߙߋ ߟߐ߲߫ ߢߊ ߣߌ߫… 5447
21 m

ߛ 6: ߞߎߡߊߘߋ߲ ߗߏ߯ߦߊ߫ ߢߣߊߡߊ ߟߎ߫ ߡߊ߲߬ߕߊ߰ߦߊ ߘߐ߫

1
ߞߎߡߊߘߋ߲ ߗߏ߯ߦߊ߫ ߢߣߊߡߊ ߟߎ߫ ߡߊ߲߬ߕߊ߰ߦߊ ߘߐ߫ 5448
7 m
2
ߥ 1: ߛߊ߲ߡߊߞߎߡߊ ߣߌ߫ ߘߎ߰ߡߊ߬ߞߎߡߊ 5449
18 m
3
ߥ 2: ߝߐߛߎ߲ ߣߌ߫ ߝߐߓߏߟߏ߲ 5450
6 m
4
ߡߊ߲߬ߕߊ߰ߘߋ߲߬ ߛߘߍ߬ߡߊ߲߬ ߠߊߘߊ߲ 5451
22 m
5
ߥ 3: ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߊ ߣߌ߫ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߓߊߟߌ 5452
9 m
6
ߥ 3: ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߊ ߣߌ߫ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߓߊߟߌ- 2 – 5453
15 m
7
ߥ 3: ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߊ ߣߌ߫ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߓߊߟߌ- 3 – 5454
12 m
8
ߥ 3: ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߊ ߣߌ߫ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߓߊߟߌ- 4 – 5455
22 m
9
ߥ 3: ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߊ ߣߌ߫ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߓߊߟߌ- 5 – 5456
23 m
10
ߥ 3: ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߊ ߣߌ߫ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߓߊߟߌ- 6 – 5457
16 m
11
ߥ 3: ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߊ ߣߌ߫ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߓߊߟߌ- 7 – 5458
5 m
12
ߥ 3: ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߊ ߣߌ߫ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߓߊߟߌ- 8 – 5459
17 m
13
ߥ 3: ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߊ ߣߌ߫ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߓߊߟߌ- 9 – 5460
15 m
14
ߥ 3: ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߊ ߣߌ߫ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߓߊߟߌ- 10 – 5461
15 m
15
ߥ 3: ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߊ ߣߌ߫ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߓߊߟߌ- 11 – 5462
23 m
16
ߥ 3: ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߊ ߣߌ߫ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߓߊߟߌ- 12 – 5463
25 m
17
ߥ 3: ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߊ ߣߌ߫ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߓߊߟߌ- 14 – 5464
14 m
18
ߥ 3: ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߊ ߣߌ߫ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߓߊߟߌ- 15 – 5465
12 m
19
ߥ 4: ߞߎߡߦߊ ߞߎߡߊߘߋ߲ ߠߎ߫ ߘߏ߲߬ߖߟߎ߬ߡߊ߬ ߢߊ 5466
21 m
20
ߥ 4: ߞߎߡߦߊ ߞߎߡߊߘߋ߲ ߠߎ߫ ߘߏ߲߬ߖߟߎ߬ߡߊ߬ ߢߊ- 2 – 5467
19 m
21
ߥ 4: ߞߎߡߦߊ ߞߎߡߊߘߋ߲ ߠߎ߫ ߘߏ߲߬ߖߟߎ߬ߡߊ߬ ߢߊ- 3 – 5468
22
ߥ 4: ߞߎߡߦߊ ߞߎߡߊߘߋ߲ ߠߎ߫ ߘߏ߲߬ߖߟߎ߬ߡߊ߬ ߢߊ- 4 – 5469
11 m
23
ߥ 4: ߞߎߡߦߊ ߞߎߡߊߘߋ߲ ߠߎ߫ ߘߏ߲߬ߖߟߎ߬ߡߊ߬ ߢߊ- 5 – 5470
11 m
24
ߥ 4: ߞߎߡߦߊ ߞߎߡߊߘߋ߲ ߠߎ߫ ߘߏ߲߬ߖߟߎ߬ߡߊ߬ ߢߊ- 6 – 5471
16 m
25
ߥ 4: ߞߎߡߦߊ ߞߎߡߊߘߋ߲ ߠߎ߫ ߘߏ߲߬ߖߟߎ߬ߡߊ߬ ߢߊ- 7 – 5472
10 m
26
ߥ 4: ߞߎߡߦߊ ߞߎߡߊߘߋ߲ ߠߎ߫ ߘߏ߲߬ߖߟߎ߬ߡߊ߬ ߢߊ- 8 – 5473
11 m
27
ߥ 4: ߞߎߡߦߊ ߞߎߡߊߘߋ߲ ߠߎ߫ ߘߏ߲߬ߖߟߎ߬ߡߊ߬ ߢߊ- 9 – 5474
7 m
28
ߥ 4: ߞߎߡߦߊ ߞߎߡߊߘߋ߲ ߠߎ߫ ߘߏ߲߬ߖߟߎ߬ߡߊ߬ ߢߊ- 9 – 5475
17 m
29
ߞߎߡߦߊ ߞߎߡߊߘߋ߲ ߠߎ߫ ߘߏ߲߬ߖߟߎ߬ߡߊ߬ ߢߊ 5476
35 m

ߟߊ߬ߓߊ߲

1
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߏߣߌ߲ 13
5 m
2
ߟߊ߬ߓߊ߲
0 m

Be the first to add a review.

Please, تسجيل الدخوللترك تعليق