هل لديك سؤال؟
تم إرسال الرسالة. ߕߎ߲߯ / Fermer
المدرس
Nko Kun'bu Jateda
0
0 ߡߐ߬ߟߐ߲߬ߦߊ߬ߟߌ

ߒߞߏ ߞߊߓߋ߫ ߣߊ߯ߣߌ߲ߣߊ߲ - ߞߊ߲ߜߍ Kanguè ( ߞߊ߬ߙߊ߲ ߣߌ߫ ߡߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߌ߲)

CL v2 nko ߞߊ߲ߜߍ ߒߞߏ nkosf l'alphabet Cours de formation
  • ߡߊ߲߬ߞߕߎ߬ߟߌ
  • ߥߟߊ߬ߘߊ ߟߎ߬
  • ߡߐ߬ߟߐ߲߬ߦߊ߬ߟߌ ߟߎ߬

ߞߎߡߦߊ ߟߎ߬ ߛߏ߯ߙߏߟߌ ߜߘߌ ߟߎ߬ ߡߊߞߊ߬ߙߊ߲߬ ،ߊ߬ ߣߌ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߸ߊ߬ ߣߌ߫ ߜߘߍ ߟߎ߬ ( ߒߞߏ – ߞߊ߲ߜߍ )

ߟߊ߬ߓߌ߬ߟߊ߬ߟߌ ߝߙߍߕߍ: 53NK-NK
ߟߊ߬ߓߌ߬ߟߊ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߞߊ߲ : ߒߞߏ ߸ߏ߬ ߡߍ߲ ߞߘߐ ߦߋ߫ (ߓߊ߲ߡߊߣߊ߲ ߺ ߡߊ߲߬ߣߋ߲߬ߞߊ ߺ ߖߎ߬ߟߊ ߺ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ߞߏ) ߘߌ߫.
ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߥߟߊ߬ߘߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߏ ߡߊ߬ :
(ߒߞߏ – ߞߊ߲ߜߍ)
ߟߊ߬ߓߌ߬ߟߊ߬ߟߌ ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߒߞߏ ߘߞߋ߬ߟߌ ߞߊߓߋ߫ ߣߊ߯ߣߌ߲ߣߊ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ،ߊ߬ߟߋ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߊ߬ߘߋ߲߫ ߖߊ߲߬ߝߊ߬ߣߍ߲ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫. ߊ߬ ߓߊ߲ߓߊ߲ߣߍ߲߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ߞߊ߬ ߞߊ߲ ߞߎߡߦߊ ߟߎ߬ ߛߏ߯ߙߏߟߌ ߜߘߌ ߢߊߟߐ߲ ߠߋ߫ ߞߊ߲߬ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߓߟߏߡߊ߬ ،ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߊ߲߬ߝߘߊ߬ߓߐ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߞߊ߲ߓߏߟߏ߲߫ ߓߐߣߍ߲ߢߐ߲߰ߡߊ ߟߎ߬ ߕߍ߫ ،ߛߌߞߊ߫ ߛߌ߫ ߘߏ߲߬ ߕߴߊ߬ ߘߐ߫ ߞߏ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߣߌ߫ ߞߊ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߟߐ߲ ߸ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߲ߟߐ߲ߘߐߦߊ ߡߎ߬ߙߊ߲ ߠߎ߬ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߟߐ߲߫ ߠߊ߫ ߥߟߊ߬ߘߊ ߣߌ߲߬ ߘߐ߫ ،ߞߊߓߋ ߣߌ߲߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߣߍ߲ ߞߐ߫ ߞߵߊ߬ ߓߊ߲߫ ߸ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ ߛߋߞߏߦߊ ߟߎ߬ ߓߊߓߋ߬ ߸ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߊ߬ߘߋ߲ ߓߍ߫ ߟߊ߬ߛߙߋ߬ߦߊ߲߬ߟߊ߲߬ ߝߙߍߕߍߡߊ ߘߏ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬.

ߌ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߟߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߌ߲߬ ߞߏ ߘߐ߫ ߕߎ߬ߡߊ߬ ߛߌ߫ ߸ߌ ߓߴߛߋ߫ ߊ߲ ߠߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߊ߫ ߞߊ߲߫ ߘߐ߫ ߊ߲ ߡߊ߫ ߡߍ߲ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߝߟߐ߫ ،ߦߊ߲߬ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߬

ߥߟߊ߬ߘߊ ߢߌ߲߬ ߠߎ߫ ߓߘߍ߬ߡߊ߬ߦߊ ߞߎ߲߬ߕߊ߮ ߦߋ߫ ߞߊߙߏ߫ ߁߀ ߟߋ߬ ߘߌ߫

 

ߕߐ߯ߣߘߐ߬ߓߌߟߊ ߛߌ߰ߘߊ
ߡߊ߲߬ߞߕߎ ߛߌ߰ߘߊ
ߓߛߏߟߊ߲ ߛߌ߰ߘߊ
ߞߎߡߊߛߓߏ ߛߌ߰ߘߊ
ߞߎ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߛߌ߰ߘߊ