ߒߞߏ ߞߊߓߋ߫ ߣߊ߯ߣߌ߲ߣߊ߲ – ߞߊ߲ߜߍ Kanguè (ߞߊ߬ߙߊ߲ ߣߌ߫ ߡߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߌ߲)

Course available for 726 days
Get course
ߛߙߍߘߍߦߊߣߍ߲ ߠߎ߬:
ߓߘߍ߬ߡߊ߬ߦߊ ߞߎ߲߬ߕߊ߮ : ߞߊߙߏ߫ 10
ߥߟߊ߬ߘߊ ߟߎ߬ ߦߙߌߞߊ: 83
فيديو: 43 H
ߞߊߓߋ: ߖߊ߲߬ߝߊ߬ߣߍ߲

ߞߎߡߦߊ ߟߎ߬ ߛߏ߯ߙߏߟߌ ߜߘߌ ߟߎ߬ ߡߊߞߊ߬ߙߊ߲߬ ،ߊ߬ ߣߌ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߸ߊ߬ ߣߌ߫ ߜߘߍ ߟߎ߬ ( ߒߞߏ – ߞߊ߲ߜߍ )

ߟߊ߬ߓߌ߬ߟߊ߬ߟߌ ߝߙߍߕߍ: 53NK-NK
ߟߊ߬ߓߌ߬ߟߊ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߞߊ߲ : ߒߞߏ ߸ߏ߬ ߡߍ߲ ߞߘߐ ߦߋ߫ (ߓߊ߲ߡߊߣߊ߲ ߺ ߡߊ߲߬ߣߋ߲߬ߞߊ ߺ ߖߎ߬ߟߊ ߺ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ߞߏ) ߘߌ߫.
ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߥߟߊ߬ߘߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߏ ߡߊ߬ :
(ߒߞߏ – ߞߊ߲ߜߍ)
ߟߊ߬ߓߌ߬ߟߊ߬ߟߌ ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߒߞߏ ߘߞߋ߬ߟߌ ߞߊߓߋ߫ ߣߊ߯ߣߌ߲ߣߊ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ،ߊ߬ߟߋ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߊ߬ߘߋ߲߫ ߖߊ߲߬ߝߊ߬ߣߍ߲ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫. ߊ߬ ߓߊ߲ߓߊ߲ߣߍ߲߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ߞߊ߬ ߞߊ߲ ߞߎߡߦߊ ߟߎ߬ ߛߏ߯ߙߏߟߌ ߜߘߌ ߢߊߟߐ߲ ߠߋ߫ ߞߊ߲߬ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߓߟߏߡߊ߬ ،ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߊ߲߬ߝߘߊ߬ߓߐ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߞߊ߲ߓߏߟߏ߲߫ ߓߐߣߍ߲ߢߐ߲߰ߡߊ ߟߎ߬ ߕߍ߫ ،ߛߌߞߊ߫ ߛߌ߫ ߘߏ߲߬ ߕߴߊ߬ ߘߐ߫ ߞߏ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߣߌ߫ ߞߊ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߟߐ߲ ߸ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߲ߟߐ߲ߘߐߦߊ ߡߎ߬ߙߊ߲ ߠߎ߬ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߟߐ߲߫ ߠߊ߫ ߥߟߊ߬ߘߊ ߣߌ߲߬ ߘߐ߫ ،ߞߊߓߋ ߣߌ߲߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߣߍ߲ ߞߐ߫ ߞߵߊ߬ ߓߊ߲߫ ߸ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ ߛߋߞߏߦߊ ߟߎ߬ ߓߊߓߋ߬ ߸ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߊ߬ߘߋ߲ ߓߍ߫ ߟߊ߬ߛߙߋ߬ߦߊ߲߬ߟߊ߲߬ ߝߙߍߕߍߡߊ ߘߏ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬.

ߌ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߟߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߌ߲߬ ߞߏ ߘߐ߫ ߕߎ߬ߡߊ߬ ߛߌ߫ ߸ߌ ߓߴߛߋ߫ ߊ߲ ߠߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߊ߫ ߞߊ߲߫ ߘߐ߫ ߊ߲ ߡߊ߫ ߡߍ߲ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߝߟߐ߫ ،ߦߊ߲߬ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߬

ߥߟߊ߬ߘߊ ߢߌ߲߬ ߠߎ߫ ߓߘߍ߬ߡߊ߬ߦߊ ߞߎ߲߬ߕߊ߮ ߦߋ߫ ߞߊߙߏ߫ ߁߀ ߟߋ߬ ߘߌ߫

 

ߘߊߡߌߣߊߟߌ

1
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߏߣߌ߲ 3
3 m
2
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߏߣߌ߲ 7
3
ߞߊ߲ߜߍ ߦߋ߫ ߡߎ߲߬ ߘߌ߫ ؟ 531
12 m

ߕߐ߮ ߛߌ߰ߘߊ

1
ߥߟߊ߬ߘߊ߬ ߝߟߐ 532
12 m
2
ߥߟߊ߬ߘߊ߬ ߝߌߟߊߣߊ߲ 533
9 m
3
ߥߟߊ߬ߘߊ߬ ߛߓߊߣߊ߲ 534
9 m
4
ߥߟߊ߬ߘߊ߬ ߣߊ߯ߣߌ߲ߣߊ߲ ߣߵߊ߬ ߟߊߓߊ߲ 535
25 m

ߕߐ߯ߣߘߐ߬ߓߌߟߊ ߛߌ߰ߘߊ

1
ߥߟߊ߬ߘߊ߬ ߝߟߐ 536
18 m
2
ߥߟߊ߬ߘߊ߬ ߝߌߟߊߣߊ߲ 537
8 m
3
ߥߟߊ߬ߘߊ߬ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߓߟߏߟߊߕߎ߲߮ 1 538
8 m
4
ߥߟߊ߬ߘߊ߬ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߓߟߏߟߊߕߎ߲߮ 2 539
9 m
5
ߥߟߊ߬ߘߊ߬ ߛߓߊߣߊ߲ ,ߕߟߊ߫ ߢߊ߫ ߝߌߟߊߣߊ߲ 5310
12 m
6
ߥߟߊ߬ߘߊ߬ ߣߊߣߌ߲ߣߊ߲ 5311
20 m
7
ߥߟߊ߬ߘߊ߬ ߟߏ߯ߟߎߣߊ߲ 5312
11 m
8
ߥߟߊ߬ߘߊ߬ ߟߏ߯ߟߎߣߊ߲߫ ,ߓߟߏߟߊߕߎ߲߮ 1 5313
18 m
9
ߥߟߊ߬ߘߊ߬ ߟߏ߯ߟߎߣߊ߲߫ ,ߟߏߟߊߕߎ߲߮ 2 5314
12 m
10
ߖߊ߲߬ߕߏ߬ߒߘߐ ,ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߠߊ߬ߕߐ߮ ߣߌ߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ߕߐ߮ 5315
10 m

ߡߊ߲߬ߞߕߎ ߛߌ߰ߘߊ

1
ߥߟߘߊ߬ ߝߟߐ 5316
15 m
2
ߥߟߊ߬ߘߊ߬ ߝߌߟߊߣߊ߲ 5317
17 m
3
ߥߟߊ߬ߘߊ߬ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߓߟߏߟߊߕߎ߲߮ 5318
6 m
4
ߥߟߊ߬ߘߊ߬ ߛߓߊߣߊ߲ 5319
15 m
5
ߥߟߊ߬ߘߊ߬ ߣߊ߯ߣߌ߲ߣߊ߲ 5320
18 m
6
ߥߟߊ߬ߘߊ߬ ߟߏ߯ߟߎߣߊ߲ 5321
15 m
7
ߥߟߊ߬ߘߊ߬ ߥߐ߯ߙߐߣߊ߲ 5322
11 m
8
ߡߊ߲߬ߞߕߎ ߕߎ߲߰ߠߌ߲ ߣߴߊ߬ ߣߙߊߟߌ ߜߎ߲߬ߘߎ 5323
18 m
9
ߡߊ߲߬ߞߕߎ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߘߎ߲߬ ߘߎ߬ߡߊ߬ߞߏ 5324
15 m

ߓߛߏߟߊ߲ ߛߌ߰ߘߊ

1
ߥߟߊ߬ߘߊ߬ ߝߟߐ 5325
19 m
2
ߥߟߊ߬ߘߊ߬ ߝߟߐ ߓߟߏߟߊߕߎ߲߮ 1 5326
3
ߥߟߊ߬ߘߊ߬ ߝߟߐ߫ ߓߟߏߟߊߕߎ߲߮ 2 5327
18 m
4
ߥߟߊ߬ߘߊ߬ ߝߟߐ߫ ߓߟߏߟߊߕߎ߲߮ 3 5328
21 m
5
ߥߟߊ߬ߘߊ߬ ߝߌߟߊߣߊ߲ ,ߓߌ߬ߒߕߊ ߓߛߏߟߊ߲ 5329
15 m
6
ߥߟߊ߬ߘߊ߬ ߝߌߟߊߣߊ߲߫ ߓߟߏߟߊߕߎ߲߮ 1 5330
18 m
7
ߥߟߊ߬ߘߊ߬ ߝߌߟߊߣߊ߲߫ ,ߓߟߏߟߊߕߎ߲߮ ߂ 5331
9 m
8
ߥߟߊ߬ߘߊ߬ ߛߓߊߣߊ߲ ,ߟߐ߯ߟߊ ߓߛߏߟߊ߲ 5332
14 m
9
ߥߟߊ߬ߘߊ߬ ߛߓߊߣߊ߲߫ ߓߟߏߟߊߕߎ߲߮ 1 5333
10 m
10
ߥߟߊ߬ߘߊ߬ ߛߓߊߣߊ߲߫ ߓߟߏߟߊߕߎ߲߮ 2 ߣߴߊ߬ ߞߎ߲߬ߘߏ߲ 5334

ߞߎߡߊߛߓߏ ߛߌ߰ߘߊ

1
ߞߎߡߊߛߓߏ ,ߥߟߊ߬ߘߊ߬ ߝߟߐ 5335
14 m
2
ߥߟߊ߬ߘߊ߬ ߝߟߐ߫ ߓߟߏߟߊߕߎ߲߮ 5336
12 m
3
ߥߟߊ߬ߘߊ߬ ߝߌߟߊߣߊ߲ 5337
14 m
4
ߥߟߊ߬ߘߊ߬ ߝߌߟߊߣߊ߲߫ ߓߟߏߟߊߕߎ߲߮ 5338
19 m
5
ߥߟߊ߬ߘߊ߬ ߛߓߊߣߊ߲ 5339
15 m
6
ߥߟߊ߬ߘߊ߬ ߛߓߊߣߊ߲߫ ߓߟߏߟߊߕߎ߲߮ 5340
10 m
7
ߥߟߊ߬ߘߊ߬ ߣߊ߯ߣߌ߲ߣߊ߲ ,ߓߛߏߟߌ ߛߎ߯ߦߊ ߟߎ߬ 5341
19 m
8
ߥߟߊ߬ߘߊ߬ ߣߊ߯ߣߌ߲ߣߊ߲߫ ߓߟߏߟߊߕߎ߲߮ 1 5342
19 m
9
ߥߟߊ߬ߘߊ߬ ߣߊ߯ߣߌ߲ߣߊ߲߫ ߓߟߏߟߊߕߎ߲߮ 2 5343
12 M
10
ߥߟߊ߬ߘߊ߬ ߣߊ߯ߣߌ߲ߣߊ߲߫ ߓߟߏߟߊߕߎ߲߮ 3 5344
18 m
11
ߥߟߊ߬ߘߊ߬ ߣߊ߯ߣߌ߲ߣߊ߲߫ ߓߟߏߟߊߕߎ߲߮ 4 5345
15 m
12
ߥߟߊ߬ߘߊ߬ ߣߊ߯ߣߌ߲ߣߊ߲߫ ߓߟߏߟߊߕߎ߲߮ 5 5346
20 m
13
ߥߟߊ߬ߘߊ߬ ߣߊ߯ߣߌ߲ߣߊ߲߫ ߓߟߏߟߊߕߎ߲߮ 6 5347
16 m
14
ߥߟߊ߬ߘߊ߬ ߟߏ߯ߟߎߣߊ߲ ,ߞߎߡߊߛߓߏ ߝߊߓߏ߲ ߠߎ߬ 5348
15
ߥߟߊ߬ߘߊ߬ ߟߏ߯ߟߎߣߊ߲߫ ߓߟߏߟߊߕߎ߲߮ 1 5349
11 m
16
ߥߟߊ߬ߘߊ߬ ߟߏ߯ߟߎߣߊ߲߫ ߓߟߏߟߊߕߎ߲߮ 2 5350
20 m
17
ߥߟߊ߬ߘߊ߬ ߟߏ߯ߟߎߣߊ߲߫ ߓߟߏߟߊߕߎ߲߮ 3 5351
18 m
18
ߥߟߊ߬ߘߊ߬ ߟߏ߯ߟߎߣߊ߲߫ ߓߟߏߟߊߕߎ߲߮ 4 5352
19
ߥߟߊ߬ߘߊ߬ ߟߏ߯ߟߎߣߊ߲߫ ߓߟߏߟߊߕߎ߲߮ 5 5353
17 m
20
ߥߟߊ߬ߘߊ߬ ߥߐ߯ߙߐߣߊ߲ ,ߞߎߡߊߛߓߏ 5354
15 m
21
ߥߟߊ߬ߘߊ߬ ߥߐ߯ߙߐߣߊ߲߫ ,ߓߟߏߟߊߕߎ߲߮ ߣߴߊ߬ ߞߎ߲߬ߘߏ߲ 5355
17 m

ߞߊ߬ߟߊ ߛߌ߰ߘߊ

1
ߥߟߊ߬ߘߊ߬ ߝߟߐ ,ߞߊ߬ߟߊ 5356
18 m
2
ߥߟߊ߬ߘߊ߬ ߝߌߟߊߣߊ߲ 5357
9 m
3
ߥߟߊ߬ߘߊ߬ ߝߌߟߊߣߊ߲߫ ߓߟߏߟߊߕߎ߲߮ 5358
11 m
4
ߥߟߊ߬ߘߊ߬ ߛߓߊߣߊ߲ ,ߕߎ߬ߡߊ ߞߊ߬ߟߊ 5359
12 m
5
ߥߟߊ߬ߘߊ߬ ߣߊ߯ߣߌ߲ߣߊ߲ ߣߴߊ߬ ߞߎ߲߬ߘߏ߲ 5360
12 m

ߘߐ߬ߜߟߍ߬ߦߊ߬ߟߌ ߛߌ߰ߘߊ

1
ߘߐ߬ߜߟߍ߬ߦߊ߬ߟߌ ߥߟߊ߬ߘߊ 5361

ߘߐ߬ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ߟߌ ߛߌ߰ߘߊ

1
ߘߐ߬ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ߟߌ ߥߟߊ߬ߘߊ 5362
2
ߘߐ߬ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ߟߌ ߥߟߊ߬ߘߊ߫ ߓߟߏߟߊߕߎ߲߮ ߣߴߊ߬ ߞߎ߲߬ߘߏ߲ 5363
8 m

ߞߊ߲ߕߏ ߛߌ߰ߘߊ

1
ߞߊ߲ߕߏ ߥߟߊ߬ߘߊ 5364

ߞߎ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߛߌ߰ߘߊ

1
ߞߎ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߥߟߊ߬ߘߊ߬ ߝߟߐ 5365
2
ߞߎ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߥߟߊ߬ߘߊ߬ ߝߌߟߊߣߊ߲ 5366
23 m
3
ߥߟߊ߬ߘߊ ߝߌߟߊߣߊ߲߫ ߓߟߏߟߊߕߎ߲߮ 1 5367
20 m
4
ߥߟߊ߬ߘߊ ߝߌߟߊߣߊ߲߫ ߓߟߏߟߊߕߎ߲߮ 2 5368
21 m
5
ߥߟߊ߬ߘߊ ߝߌߟߊߣߊ߲߫ ߓߟߏߟߊߕߎ߲߮ 3 5369
25 m
6
ߥߟߊ߬ߘߊ߬ ߛߓߊߣߊ߲ 5370
15 m
7
ߥߟߊ߬ߘߊ߬ ߛߓߊߣߊ߲߫ ߓߟߏߟߊߕߎ߲߮ 1 5371
17 m
8
ߥߟߊ߬ߘߊ߬ ߛߓߊߣߊ߲߫ ߓߟߏߟߊߕߎ߲߮ 2 5372
8 m
9
ߥߟߊ߬ߘߊ߬ ߣߊ߯ߣߌ߲ߣߊ߲߫ 5373
13 m
10
ߥߟߊ߬ߘߊ߬ ߣߊ߯ߣߌ߲ߣߊ߲߫ ߓߟߏߟߊߕߎ߲߮ 1 5374
12 m
11
ߥߟߊ߬ߘߊ߬ ߣߊ߯ߣߌ߲ߣߊ߲߫ ߓߟߏߟߊߕߎ߲߮ 2 5375
15 m
12
ߥߟߊ߬ߘߊ߬ ߣߊ߯ߣߌ߲ߣߊ߲߫ ߓߟߏߟߊߕߎ߲߮ 3 5376
9 m
13
ߥߟߊ߬ߘߊ߬ ߟߏ߯ߟߎߣߊ߲ 5377
10 m
14
ߥߟߊ߬ߘߊ߬ ߟߏ߯ߟߎߣߊ߲߫ ߓߟߏߟߊߕߎ߲߮ 1 5378
9 M
15
ߥ. ߟߏ߯ߟߎߣߊ߲߫ ߓߟߏߟߊߕߎ߲߮ 2 ߣߴߊ߬ ߟߊߓߊ߲ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߲ߜߍ 5379
7 m

ߟߊ߬ߓߊ߲

1
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߏߣߌ߲ 12
5 m
2
ߟߊ߬ߓߊ߲
0 m

Be the first to add a review.

Please, تسجيل الدخوللترك تعليق