ߒߞߏ ߞߊߓߋ߫ ߝߌߟߊߣߊ߲ – ߞߊ߲ߡߊߛߙߋ Kammasséré (ߞߊ߬ߙߊ߲ ߣߌ߫ ߡߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߌ߲)

Course available for 726 days
Get course
ߛߙߍߘߍߦߊߣߍ߲ ߠߎ߬:
ߓߘߍ߬ߡߊ߬ߦߊ ߞߎ߲߬ߕߊ߮ : ߞߊߙߏ߫ 5
ߥߟߊ߬ߘߊ ߟߎ߬ ߦߙߌߞߊ: 122
فيديو: 13 H
ߞߊߓߋ: ߝߟߐߡߊ
CL v2 nko ߞߊ߲ߡߊߛߙߋ ߒߞߏ nkosf lalphabet Cours de formation

ߒߞߏ ߛߓߍߘߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊߘߍ߬ߢߊ ߞߊ߲ߞߋ ߡߊߞߊ߬ߙߊ߲߬ ،ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߛߏ߯ߙߏߢߊ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߝߐߢߊ (ߒߞߏ – ߞߊ߲ߡߊߛߙߋ)

ߟߊ߬ߓߌ߬ߟߊ߬ߟߌ ߝߙߍߕߍ: 51v2 ߟߊ߬ߓߌ߬ߟߊ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߞߊ߲ : ߒߞߏ ߸ߏ߬ ߡߍ߲ ߞߘߐ ߦߋ߫ (ߓߊ߲ߡߊߣߊ߲ ߺ ߡߊ߲߬ߣߋ߲߬ߞߊ ߺ ߖߎ߬ߟߊ ߺ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ߞߏ) ߘߌ߫. ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߥߟߊ߬ߘߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߏ ߡߊ߬ : (ߒߞߏ – ߞߊ߲ߡߊߛߙߋ) ߟߊ߬ߓߌ߬ߟߊ߬ߟߌ ߣߌ߲߬ ߧߋ߫ ߒߞߏ ߘߞߋ߬ߟߌ ߞߊߓߋ߫ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߘߊߡߌߣߟߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ،ߊ߬ ߝߣߊ߫ ߓߌ߲ߓߌ߲ߣߍ߲߫ ߟߞߊ߬ߙߊ߲߬ߧߊ߬ߟߌ ߛߋߞߏߦߊ ߟߎ߬ ߢߊߟߐ߲ ߠߋ߫ ߞߊ߲߬ ،ߊ߬ ߣߌ߫ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲ ߕߐ߰ߡߊ߬ߛߙߋ ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߝߐߢߊ ،ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߓߍߘߋ߲ ߠߎ߬ ߛߏ߯ߙߏߟߌ ، ߣߌ߲߬ ߓߊ߲ ߞߐ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߠߊ߫ ߸ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ ߛߋߞߏߦߊ ߟߎ߬ ߓߊߓߋ߬ ߸ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߊ߬ߘߋ߲ ߓߍ߫ ߟߊ߬ߛߙߋ߬ߦߊ߬ߟߊ߲߬ ߝߙߍߕߍߡߊ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬. ߌ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߟߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߌ߲߬ ߞߏ ߘߐ߫ ߕߎ߬ߡߊ߬ ߛߌ߫ ߸ߌ ߓߴߛߋ߫ ߊ߲ ߠߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߊ߫ ߞߊ߲߫ ߘߐ߫ ߊ߲ ߡߊ߫ ߡߍ߲ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߝߟߐ߫ ،ߦߊ߲߬ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߬

ߥߟߊ߬ߘߊ ߢߌ߲߬ ߠߎ߫ ߓߘߍ߬ߡߊ߬ߦߊ ߞߎ߲߬ߕߊ߮ ߦߋ߫ ߞߊߙߏ߫ ߅ ߟߋ߬ ߘߌ߫

   

ߘߊߡߌߣߊߟߌ

1
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߏߣߌ߲ 3
3 m
2
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߏߣߌ߲ 5

ߛߌ߰ߘߊ ߝߟߐ

1
ߞߊ߲ߡߊߛߙߋ 510
3 m
2
ߞߊ߲ߡߊߛߙߋ ߟߎ߬ 511
7 m
3
ߘߝߐߟߌ Récitation 511
25 m
4
ߘߝߐߟߌ ߣߴߊ߬ ߖߋ߬ߓߌ Récitation et validation 511
25 m
5
ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ߟߌ ߣߴߊ߬ ߖߋ߬ߓߌ question et réponse 511
6
ߝߐߛߓߍ Dictée 511
25 m
7
ߝߐߛߓߍ ߣߴߊ߬ ߖߋ߬ߓߌ Dictée et validation 511
25 m
8
< ߊ߫ > ߞߊ߲ߡߊߦߟߍ߫ ߟߊߓߙߊ߬ߣߍ߲ 512
6 m
9
ߘߝߐߟߌ Récitation 512
20 m
10
ߘߝߐߟߌ ߣߴߊ߬ ߖߋ߬ߓߌ Récitation et validation 512
20
11
ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ߟߌ ߣߴߊ߬ ߖߋ߬ߓߌ question et réponse 512
12
ߝߐߛߓߍ Dictée 512
25 m
13
ߝߐߛߓߍ ߣߴߊ߬ ߖߋ߬ߓߌ Dictée et validation 512
25 m
14
< ߊ߭ > ߞߊ߲ߡߊߖߌ߯ ߡߝߊߣߍ߲ 513
5 m
15
ߘߝߐߟߌ Récitation 513
20 m
16
ߘߝߐߟߌ ߣߴߊ߬ ߖߋ߬ߓߌ Récitation et validation 513
20 m
17
ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ߟߌ ߣߴߊ߬ ߖߋ߬ߓߌ question et réponse 513
18
ߝߐߛߓߍ Dictée 513
25 m
19
ߝߐߛߓߍ ߣߴߊ߬ ߖߋ߬ߓߌ Dictée et validation 513
25 m
20
< ߊ߬ > ߞߊ߲ߡߊߖߌ߯ ߟߊߓߙߊ߬ߣߍ߲ 514
5 m
21
ߘߝߐߟߌ Récitation 514
20 m
22
ߘߝߐߟߌ ߣߴߊ߬ ߖߋ߬ߓߌ Récitation et validation 514
20 m
23
ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ߟߌ ߣߴߊ߬ ߖߋ߬ߓߌ question et réponse 514
24
ߝߐߛߓߍ Dictée 514
25 m
25
ߝߐߛߓߍ ߣߴߊ߬ ߖߋ߬ߓߌ Dictée et validation 514
25 m
26
ߞߊ߲ߡߊߛߙߋ߫ ߓߊߖߎߟߞߊ߫ ߣߊ߯ߣߌ߲ ߛߊ߬ߡߊ߲߬ߣߍ߲ ߠߎ߫ ߕߐ߰ߡߊ߬ߛߙߋ ߟߎ߬ 515
5 m
27
ߘߝߐߟߌ Récitation 515
20 m
28
ߘߝߐߟߌ ߣߴߊ߬ ߖߋ߬ߓߌ Récitation et validation 515
20 m
29
ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ߟߌ ߣߴߊ߬ ߖߋ߬ߓߌ 515
30
ߝߐߛߓߍ Dictée 515
25 m
31
ߝߐߛߓߍ ߣߴߊ߬ ߖߋ߬ߓߌ Dictée et validation 515
25 m
32
515-1 ߝߐߣߐ߲߮ ߣߌ߫ ߝߐߜߍߟߍ߲
10 m
33
ߘߝߐߟߌ Récitation 515-1
20 m
34
ߘߝߐߟߌ ߣߴߊ߬ ߖߋ߬ߓߌ Récitation et validation 515-1
20 m
35
ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ߟߌ ߣߴߊ߬ ߖߋ߬ߓߌ question et réponse 515-1
36
ߝߐߛߓߍ Dictée 515-1
25 m
37
ߝߐߛߓߍ ߣߴߊ߬ ߖߋ߬ߓߌ Dictée et validation 510
25 m

 

38
߂߲ ߺ ߞߊ߲ߡߊߦߟߍ߫ ߟߊߓߙߊ߬ߣߍ߲ ߛߊ߬ߡߊ߲߬ߣߍ߲ 516
5 m
39
ߘߝߐߟߌ Récitation 516
20 m
40
ߘߝߐߟߌ ߣߴߊ߬ ߖߋ߬ߓߌ Récitation et validation 516
20 m
41
ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ߟߌ ߣߴߊ߬ ߖߋ߬ߓߌ question et réponse 516
42
ߝߐߛߓߍ Dictée 516
25 m
43
ߝߐߛߓߍ ߣߴߊ߬ ߖߋ߬ߓߌ Dictée et validation 516
25 m
44
߃߲ ߺ ߞߊ߲ߡߊߖߌ߯ ߡߝߊߣߍ߲߫ ߛߊ߬ߡߊ߲߬ߣߍ߲ 517
5 m
45
ߘߝߐߟߌ Récitation 517
20 m
46
ߘߝߐߟߌ ߣߴߊ߬ ߖߋ߬ߓߌ Récitation et validation 517
20 m
47
ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ߟߌ ߣߴߊ߬ ߖߋ߬ߓߌ question et réponse 517
48
ߝߐߛߓߍ Dictée 517
25 m
49
ߝߐߛߓߍ ߣߴߊ߬ ߖߋ߬ߓߌ Dictée et validation 517
25 m
50
߄߲ ߺ ߞߊ߲ߡߊߖߌ߯ ߟߊߓߙߊ߬ߣߍ߲߫ ߛߊ߬ߡߊ߲߬ߣߍ߲ 518
5 m
51
ߘߝߐߟߌ Récitation 518
20 m
52
ߘߝߐߟߌ ߣߴߊ߬ ߖߋ߬ߓߌ Récitation et validation 518
20 m
53
ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ߟߌ ߣߴߊ߬ ߖߋ߬ߓߌ 518
54
ߝߐߛߓߍ Dictée 518
25 m
55
ߝߐߛߓߍ ߣߴߊ߬ ߖߋ߬ߓߌ Dictée et validation 518
25 m
56
ߞߊ߲ߡߊߛߙߋ߫ ߓߊߖߎߟߞߊ߫ ߣߊ߯ߣߌ߲ ߛߊ߬ߡߊ߲߬ߓߊߟߌ ߟߎ߬ ߞߊ߲ߠߊߘߌߦߊߟߊ߲ߡߊ 519
6 m
57
ߘߝߐߟߌ Récitation 519
20 m
58
ߘߝߐߟߌ ߣߴߊ߬ ߖߋ߬ߓߌ Récitation et validation 519
20 m
59
519 ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ߟߌ ߣߴߊ߬ ߖߋ߬ߓߌ question et réponse
60
ߝߐߛߓߍ Dictée 519
25 m
61
ߝߐߛߓߍ ߣߴߊ߬ ߖߋ߬ߓߌ Dictée et validation 519
25 m
62
ߞߊ߲ߡߊߛߙߋ߫ ߓߊߖߎߟߞߊ߫ ߣߊ߯ߣߌ߲ ߛߊ߬ߡߊ߲߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߲ߠߊߘߌߦߊߟߊ߲ߡߊ 5110
7 m
63
ߘߝߐߟߌ Récitation 5110
20 m
64
ߘߝߐߟߌ ߣߴߊ߬ ߖߋ߬ߓߌ Récitation et validation 5110
20 m
65
ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ߟߌ ߣߴߊ߬ ߖߋ߬ߓߌ 5110
66
ߝߐߛߓߍ Dictée 5110
25 m
67
ߝߐߛߓߍ ߣߴߊ߬ ߖߋ߬ߓߌ Dictée et validation 5110
25 m

ߛߌ߰ߘߊ ߝߌߟߊߣߊ߲

1
ߟߊ߬ߓߋ߬ߟߌ 5111
10 m
2
ߘߝߐߟߌ Récitation 5111
20 m
3
ߘߝߐߟߌ ߣߴߊ߬ ߖߋ߬ߓߌ Récitation et validation 5111
20 m
4
ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ߟߌ ߣߴߊ߬ ߖߋ߬ߓߌ question et réponse 5111
5
ߝߐߛߓߍ Dictée 5111
25 m
6
ߝߐߛߓߍ ߣߴߊ߬ ߖߋ߬ߓߌ Dictée et validation 5111
25 m
7
ߟߊ߬ߓߋ߬ߟߌ ߓߟߏߟߊߕߎ߲߮ 5112
3 m
8
ߘߝߐߟߌ Récitation 5112
20 m
9
ߘߝߐߟߌ ߣߴߊ߬ ߖߋ߬ߓߌ Récitation et validation 5112
20 m
10
ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ߟߌ ߣߴߊ߬ ߖߋ߬ߓߌ question et réponse 5112
11
ߝߐߛߓߍ Dictée 5112
25 m
12
ߝߐߛߓߍ ߣߴߊ߬ ߖߋ߬ߓߌ Dictée et validation 5112
25 m

ߛߌ߰ߘߊ ߛߓߊߣߊ߲

1
ߜߙߊ߬ߟߌ ߛߙߊߕߌ ߟߎ߬ 5113
7 m
2
ߘߝߐߟߌ Récitation 5113
20 m
3
ߘߝߐߟߌ ߣߴߊ߬ ߖߋ߬ߓߌ Récitation et validation 5113
20 m
4
ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ߟߌ ߣߴߊ߬ ߖߋ߬ߓߌ question et réponse 5113
5
ߝߐߛߓߍ Dictée 5113
25 m
6
ߝߐߛߓߍ ߣߴߊ߬ ߖߋ߬ߓߌ Dictée et validation 5113
25 m

ߛߌ߰ߘߊ ߣߊ߯ߣߌ߲ߣߊ߲

1
ߛߊ߲ߡߊ߫ ߞߎߡߊ ߣߌ߫ ߘߎ߰ߡߊ߬ ߞߎߡߊ 5114
6 m
2
ߘߝߐߟߌ Récitation 5114
20 m
3
ߘߝߐߟߌ ߣߴߊ߬ ߖߋ߬ߓߌ Récitation et validation 5114
20 m
4
ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ߟߌ ߣߴߊ߬ ߖߋ߬ߓߌ question et réponse 5114
5
ߝߐߛߓߍ Dictée 5114
25 m
6
ߝߐߛߓߍ ߣߴߊ߬ ߖߋ߬ߓߌ Dictée et validation 5114
25 m
7
ߟߊ߬ߞߙߐ߬ߛߌ߬ߕߊ ߟߎ߬ 5115
5 m
8
ߖߊ߲߬ߕߏ߬ߒߘߐ 5116
2 m

ߛߌ߰ߘߊ ߟߏ߯ߟߎߣߊ߲

1
ߞߎߡߊߘߋ߲߫ ߝߌ߬ߟߊ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ 5117
4 m
2
ߘߝߐߟߌ Récitation 5117
20 m
3
ߘߝߐߟߌ ߣߴߊ߬ ߖߋ߬ߓߌ Récitation et validation 5117
20 m
4
ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ߟߌ ߣߴߊ߬ ߖߋ߬ߓߌ question et réponse 5117
5
ߝߐߛߓߍ Dictée 5117
25 m
6
ߝߐߛߓߍ ߣߴߊ߬ ߖߋ߬ߓߌ Dictée et validation 5117
25 m
7
ߖߊ߲߬ߕߏ߬ߒ߬ߘߐ߬ ߜߘߍ߫ 5118
3 m
8
ߘߝߐߟߌ Récitation 5118
30 m
9
ߘߝߐߟߌ ߣߴߊ߬ ߖߋ߬ߓߌ Récitation et validation 5118
20 m
10
ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ߟߌ ߣߴߊ߬ ߖߋ߬ߓߌ question et réponse 5118
11
ߝߐߛߓߍ Dictée 5118
25 m
12
ߝߐߛߓߍ ߣߴߊ߬ ߖߋ߬ߓߌ Dictée et validation 5118
25 m

ߛߌ߰ߘߊ ߥߐ߯ߙߐߣߊ߲

1
ߡߊ߬ߟߐ߲ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߝߟߌ 5119
5 m
2
ߘߝߐߟߌ Récitation 5119
20 m
3
ߘߝߐߟߌ ߣߴߊ߬ ߖߋ߬ߓߌ Récitation et validation 5119
20 m
4
ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ߟߌ ߣߴߊ߬ ߖߋ߬ߓߌ question et réponse 5119
5
ߝߐߛߓߍ Dictée 5119
25 m
6
ߝߐߛߓߍ ߣߴߊ߬ ߖߋ߬ߓߌ Dictée et validation 5119
25 m
7
ߟߊ߬ߞߙߐ߬ߛߌ߬ߕߊ ߟߎ߬ 5120
3 m
8
ߘߝߐߟߌ Récitation 5120
20 m
9
ߘߝߐߟߌ ߣߴߊ߬ ߖߋ߬ߓߌ Récitation et validation 5120
20 m
10
ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ߟߌ ߣߴߊ߬ ߖߋ߬ߓߌ question et réponse 5120
11
ߝߐߛߓߍ Dictée 5120
25 m
12
ߝߐߛߓߍ ߣߴߊ߬ ߖߋ߬ߓߌ Dictée et validation 5120
25 m
13
ߖߊ߲߬ߕߏ߬ߒ߬ߘߐ 5121
6 m
14
ߘߝߐߟߌ Récitation 5121
20 m
15
ߘߝߐߟߌ ߣߴߊ߬ ߖߋ߬ߓߌ Récitation et validation 5121
20 m
16
ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ߟߌ ߣߴߊ߬ ߖߋ߬ߓߌ question et réponse 5121
17
ߝߐߛߓߍ Dictée 5121
25 m
18
ߝߐߛߓߍ ߣߴߊ߬ ߖߋ߬ߓߌ Dictée et validation 5121
25 m

ߛߌ߰ߘߊ ߥߐߙߐ߲ߥߌߟߊߣߊ߲

1
ߟߞߊ߬ߝߏ߬ߟߌ ߣߌ߫ ߞߍߒߞߊ߲ߠߌ 5122
7 m
2
ߘߝߐߟߌ Récitation 5122
20 m
3
ߘߝߐߟߌ ߣߴߊ߬ ߖߋ߬ߓߌ Récitation et validation 5122
20 m
4
ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ߟߌ ߣߴߊ߬ ߖߋ߬ߓߌ question et réponse 5122
5
ߝߐߛߓߍ Dictée 5122
25 m
6
ߝߐߛߓߍ ߣߴߊ߬ ߖߋ߬ߓߌ Dictée et validation 5122
25 m
7
߂ ߲) :ߞߍߒߞߊ߲ߠߌ ߞߕߌ ߟߎ߬ 5123
6 m
8
ߘߝߐߟߌ Récitation 5123
20 m
9
ߘߝߐߟߌ ߣߴߊ߬ ߖߋ߬ߓߌ Récitation et validation 5123
20 m
10
ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ߟߌ ߣߴߊ߬ ߖߋ߬ߓߌ question et réponse 5123
11
ߝߐߛߓߍ Dictée 5123
25 m
12
ߝߐߛߓߍ ߣߴߊ߬ ߖߋ߬ߓߌ Dictée et validation 5123
25 m
13
ߞߍߒߞߊ߲ߠߌ߲ ߘߐ߫ ߕߎ߲߯ 5124
14
ߘߝߐߟߌ Récitation 5124
20 m
15
ߘߝߐߟߌ ߣߴߊ߬ ߖߋ߬ߓߌ Récitation et validation 5124
20 m
16
ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ߟߌ ߣߴߊ߬ ߖߋ߬ߓߌ question et réponse 5124
17
ߝߐߛߓߍ Dictée 5124
25 m
18
ߝߐߛߓߍ ߣߴߊ߬ ߖߋ߬ߓߌ Dictée et validation 5124
25 m

ߟߊ߬ߓߊ߲

1
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߏߣߌ߲ 10
5 m
2
ߟߊ߬ߓߊ߲
0 m

Be the first to add a review.

Please, تسجيل الدخوللترك تعليق