ߒߞߏ ߞߊߓߋ߫ ߝߟߐ (ߤߊߕߍ) Hatè

Course available for 729 days
Get course
ߛߙߍߘߍߦߊߣߍ߲ ߠߎ߬:
ߓߘߍ߬ߡߊ߬ߦߊ ߞߎ߲߬ߕߊ߮ : ߞߊߙߏ߫ 5
ߥߟߊ߬ߘߊ ߟߎ߬ ߦߙߌߞߊ: 28
فيديو: ߕߎ߬ߡߊ߬߬ߙߋ߲ 8
ߞߊߓߋ: ߝߟߐߡߊ
ߒߞߏ ߞߊߓߋ߫ ߝߟߐ (ߤߊߕߍ)​ Nko premier niveau

ߒߞߏ ߛߓߍߘߋ߲ ߠߎ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߌ߲ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߛߓߍߟߌ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߜߋ߲߬ߞߘߎ߬ߢߊ ߡߊߞߊ߬ߙߊ߲߬ ،ߟߊ߬ߓߌ߬ߟߊ߬ߟߌ ߣߌ߲߬ ߦߴߌ ߟߊ߫ ߛߊ߯ߘߊ߫ ߝߟߐ ߟߋ߬ ߘߌ߫ (ߒߞߏ – ߤߊߕߍ).

ߟߊ߬ߓߌ߬ߟߊ߬ߟߌ ߝߙߍߕߍ: 50NK-NK
ߟߊ߬ߓߌ߬ߟߊ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߞߊ߲ : ߒߞߏ ߸ߏ߬ ߡߍ߲ ߞߘߐ ߦߋ߫ (ߓߊ߲ߡߊߣߊ߲ ߺ ߡߊ߲߬ߣߋ߲߬ߞߊ ߺ ߖߎ߬ߟߊ ߺ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ߞߏ) ߘߌ߫.
ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߥߟߊ߬ߘߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߏ ߡߊ߬ :
(ߒߞߏ – ߤߊߕߍ)
ߟߊ߬ߓߌ߬ߟߊ߬ߟߌ ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߒߞߏ ߡߊߞߊ߬ߙߊ߲߬ߧߊ߬ߟߌ ߞߊߓߋ߫ ߟߏ߯ߟߎߣߊ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ،ߊ߬ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߊ߬ߘߋ߲߫ ߖߊ߲߬ߝߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ،ߓߊ߲ߓߊ߲߫ ߧߋ߫ ߞߍ߫ ߟߴߊ߬ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߞߎߡߊߘߋ߲ ߠߎ߬ ߛߎߡߊ߲ߠߌ߲ ߢߊߟߐ߲ ߠߋ߫ ߞߊ߲߬ ،ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߎߡߊߛߓߏ ߟߎ߬ ߓߛߏߟߌ ߣߌ߫ ߞߎߡߊߘߋ߲ ߠߎ߬ ߗߏ߯ߦߊ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲ ߸ߊ߬ ߣߴߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߥߟߏ߫ ߟߊ߫ ߞߘߐ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫. ߞߊߓߋ ߣߌ߲߬ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߞߐ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ ߛߋߞߏߦߊ ߟߎ߬ ߓߊߓߋ߬ ߸ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߊ߬ߘߋ߲ ߦߋ߫ ߟߊ߬ߛߙߋ߬ߦߊ߬ߟߊ߲߬ ߝߙߍߕߍߡߊ ߘߏ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߊ߫.

ߌ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߟߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߌ߲߬ ߞߏ ߘߐ߫ ߕߎ߬ߡߊ߬ ߛߌ߫ ߸ߌ ߓߴߛߋ߫ ߊ߲ ߠߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߊ߫ ߞߊ߲߫ ߘߐ߫ ߊ߲ ߡߊ߫ ߡߍ߲ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߝߟߐ߫ ،ߦߊ߲߬ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߬

ߟߊ߬ߓߌ߬ߟߊ߬ߟߌ ߛߐ߲߬ߞߐ : 200 PNT . (ߕߏ߲ߘߋ)
—————: 5,500  XOF . (CFA Franc)

ߥߟߊ߬ߘߊ ߢߌ߲߬ ߠߎ߫ ߓߘߍ߬ߡߊ߬ߦߊ ߞߎ߲߬ߕߊ߮ ߦߋ߫ ߞߊߙߏ߫ ߅ ߟߋ߬ ߘߌ߫

 

 

ߘߊߡߌߣߊߟߌ

1
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߏߣߌ߲ 3
3 m
2
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߏߣߌ߲ 4
1 m

ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߏߣߌ߲ 4 .. instruct-4 .. ߟߊ߬ߞߐ߰ߟߌ߬ߟߊ .. ߦߊ߬ߞߺߺߺߺߎߓߊ߫ ߘߡߺߺߺߺߺߎ߬ߦߊ߫ .. ߤߊߕߍ ߢߍߞߎߡߊ

3
(ߤߊߕߍ߫) ߞߘߐ ߦߋ߫ ߡߎ߲߬ ߘߌ߫ ؟ 50nk
4 m

ߛߌ߰ߘߊ ߝߟߐ

1
ߒߞߏ ߛߓߍߛߎ߲ 501
3 m

50NK-U1

2
ߥߟߊ߬ߘߊ ߝߟߐ 502
3 m

50NK-U2

3
ߛߌ߰ߙߊ߬ߟߊ߲ ߠߎ߬ ߕߐ߮ 504
4 m

50NK-U4

4
ߒߞߏ ߛߌ߰ߙߊ߬ߕߊ ߟߎ߬ ߥߟߊ߫ ߟߊ߬ߞߎ߬ߡߊ߬ߕߊ ߟߎ߬ 505
3 m

50nk-u5

5
ߥߟߊ߬ߘߊ ߛߓߊߣߊ߲ ߕߍߘߐ 506
3 m

50nk-u6

6
ߥߟߊ߬ߘߊ ߣߊ߯ߣߌ߲ߣߊ߲ ,ߞߊ߲ߠߊߘߌߦߊߟߊ߲ 507
6 m

50nk-u7

ߛߌ߰ߘߊ ߝߌߟߊߣߊ߲

1
ߜߋ߲߭ 508
6 m

50NK-U8

2
ߜߋ߲߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߡߊ ߟߎ߬ ߞߊ߲ߠߊߘߌߦߊߟߊ߲ߡߊ 509
5 m

50NK-U9

3
ߞߎߡߊߘߋ߲߫ ߜߋ߲߬ߝߌ߬ߟߊ߬ߡߊ ߟߎ߬ 5010
3 m

50NK-U10

4
ߜߋ߲߬ߝߌ߬ߟߊ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߞߊ߲ߠߊߘߌߦߊߟߊ߲ߡߊ 5011
3 m

50NK-U11

5
ߞߎߡߊߘߋ߲߫ ߜߋ߲߬ ߛߌߦߊߡߊ߲ ߠߎ߬ 5012
5 m

50NK-U12

6
ߜߋ߲߬ ߛߌߦߊߡߊ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߲ߠߊߘߌߦߊߟߊ߲ߡߊ 5013
3 m

50NK-U13

ߛߌ߰ߘߊ ߛߓߊߣߊ߲

1
ߜߙߊ߬ߟߌ 5014
5 m

50NK-U14

ߛߌ߰ߘߊ ߣߊ߯ߣߌ߲ߣߊ߲

1
ߞߎߡߊߘߋ߲ 5015
5 m

50NK-U15

ߛߌ߰ߘߊ ߟߏ߯ߟߎߣߊ߲

1
ߞߎߡߦߊ 5016
8 m

50NK-U16

ߛߌ߰ߘߊ ߥߐ߯ߙߐߣߊ߲

1
ߘߜߊߛߌߒߠߊ ( ߑ ) 5017
5 m

50NK-U17

ߛߌ߰ߘߊ ߥߐߙߐ߲ߥߌߟߊߣߊ

1
ߛߓߍߘߋ߲߫ ߜߘߍ ߟߎ߬ 5018
7 m

50NK-U18

2
ߛߓߍߘߋ߲߫ ߜߘߍ ߟߎ߬ ߜߋ߲߭ ߠߎ߬ 5019
6 m

50NK-U19

3
ߊ߬ ߞߎߡߊߘߋ߲ ߘߏ߫ ߟߎ߫ 5020
4 m

50NK-U20

ߛߌ߰ߘߊ ߛߋߦߌߣߊ߲

1
ߒߞߏ ߖߊ߬ߕߋ߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ 5021
2
ߘߊ߲ߠߌ߲ ߛߎ߯ߦߊ ߟߎ߬ 5022
7 m

50NK-U22

3
ߦߙߌߞߊ߫ ߓߟߋߓߟߋ ߟߎ߬ 5023
7 m

50NK-U23

4
ߟߐ߯ߞߎ߲ ߟߏ߲߫ ߕߐ߮ ߟߎ߬ 5024
12 m

50NK-U24

5
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߏߣߌ߲ 9
5 m

50-course-en

6
ߟߊ߬ߓߊ߲
0 m

Be the first to add a review.

Please, تسجيل الدخوللترك تعليق