ߒߞߏ ߕߍߡߕߊ ߞߊߓߋ

ߒߞߏ ߞߊߓߋ߫ ߛߓߊߣߊ߲ (ߞߊ߲ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ) - 3
ߕߍߡߕߊ
ߒߞߏ ߞߊߓߋ߫ ߛߓߊߣߊ߲ (ߞߊ߲ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ) - 2
ߕߍߡߕߊ
ߒߞߏ ߞߊߓߋ߫ ߛߓߊߣߊ߲ (ߞߊ߲ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ) - 1
ߕߍߡߕߊ
ߒߞߏ
ߞߊߙߏ߫ 6
10,000 CFA 8,000 CFA
ߞߎߡߊߘߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊߘߊ߲ߧߊ ߜߘߌ ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ ߞߊ߲ߞߋ ߡߊߞߊ߬ߙߊ߲߬ ،ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߎߡߦߊ ߣߌ߫ ߝߎ߬ߕߎ߲߬ߕߌ ߟߎ߬ ،ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߲ߓߏߟߏ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߒߞߏ ߘߐ߫ (ߒߞߏ – ߞߊ߲ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ). ...
ߕߍߡߕߊ
ߥߟߊ߬ߘߊ ߟߎ߬ ߦߙߌߞߊ 32
ߞߊߙߏ߫ 6
10,000 CFA 8,000 CFA