ߘߐ߬ߝߐ

ߊߟߎ߫ ߣߌ߫ ߕߎ߬ߡߊ߬ ߊߟߎ߫ ߣߌ߫ ߖߐ߫ ߘߏ߲߯ ߛߏ߬ߓߌ߬ߟߊ߬ߞߎߣߎ߲ ߝߏ߯ߓߊ ߞߊ߲߬ ߞߙߎߞߊ߲ߝߎߥߊ߫ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߟߎ߬ ߢߊߝߐ ߡߍ߲ ߕߊ߬ ߘߊ߫ ߁߂߃߆ ߌߛߡ. ߡߊ߲߰ ߛߏ߲߬ߖߘߊ߫ ߞߋߕߊ߬ ߣߴߊ߬ ߘߍ߲߬ߞߏ߬ߡߊ...
ߥߟߊ߬ߘߊ ߟߎ߬ ߦߙߌߞߊ 32
ߞߊߙߏ߫ 5
ߜߊ߲ߛߊ߲߫