ߡߊ߲߬ߕߊ߰ߦߊ nk ##

ߕߘߍ߬ߒߘߐ߬ߟߌ ߞߎߘߎ߲ߞߎߘߎ߲ߣߍ߲

ߒߞߏ
ߞߊߙߏ߫ 5
3,000 CFA
ߒߞߏ ߞߊߓߋ߫ ߟߏ߯ߟߎߣߊ߲ (ߡߊ߲߬ߕߊ߰ߦߊ) _ 5
ߖߊ߲߬ߝߊ߬ߣߍ߲
ߞߊߙߏ߫ 5
ߒߞߏ
ߞߊߙߏ߫ 2
3,000 CFA
ߒߞߏ ߞߊߓߋ߫ ߟߏ߯ߟߎߣߊ߲ (ߡߊ߲߬ߕߊ߰ߦߊ) - 4
ߖߊ߲߬ߝߊ߬ߣߍ߲
ߞߊߙߏ߫ 2
ߒߞߏ
ߞߊߙߏ߫ 2
3,000 CFA
ߒߞߏ ߞߊߓߋ߫ ߟߏ߯ߟߎߣߊ߲ (ߡߊ߲߬ߕߊ߰ߦߊ) - 3
ߖߊ߲߬ߝߊ߬ߣߍ߲
ߞߊߙߏ߫ 2
ߒߞߏ
ߜߊ߲ߛߊ߲߫
ߒߞߏ ߞߊߓߋ߫ ߟߏ߯ߟߎߣߊ߲ (ߡߊ߲߬ߕߊ߰ߦߊ) - 2
ߜߊ߲ߛߊ߲߫
ߒߞߏ
ߞߊߙߏ߫ 2
3,000 CFA
ߒߞߏ ߞߊߓߋ߫ ߟߏ߯ߟߎߣߊ߲ (ߡߊ߲߬ߕߊ߰ߦߊ) - 1
ߖߊ߲߬ߝߊ߬ߣߍ߲
ߞߊߙߏ߫ 2